Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-05-31
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie drobnych robót budowlanych i prac remontowych
Organizator:Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
Adres: ul. Wrocławska 44, 55-040 Bielany Wrocławskie
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:71- 344-03-55
E-mail:
Opis:Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie drobnych robót budowlanych i prac remontowych na obiektach KPWiK Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy
Specyfikacja:Odbiór specyfikacji do pobrania w wersji elektronicznej poniżej
Cena specyfikacji 0 zł
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert Kancelaria KPWiK Sp. z o.o.
Termin składania ofert 2019-06-12
Czas składania ofert 09:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 2019-06-12 Czas otwarcia ofert 10:00 Miejsce otwarcia ofert w biurze zamawiającego: Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 44
Termin składania:2019-06-12
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Gmina Kobierzyce
Wadium:10.000 zł
Wymagania:Wadium 10.000 zł
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków A) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

B) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał należycie co najmniej następujące roboty budowlane:

wykonanie/remont elewacji o łącznej powierzchni nie mniejszej, niż 1000 m2;
wykonanie/remont podłoża z kostki betonowej o łącznej powierzchni nie mniejszej, niż 500 m2;
wykonanie/remont ogrodzeń systemowych o łącznej długości nie mniejszej, niż 500 m;
wykonanie/remont dachów płaskich o łącznej powierzchni nie mniejszej, niż 100 m2;
wykonanie/remont pomieszczeń technicznych (np. malowanie) o łącznej powierzchni nie mniejszej, niż 100 m2.

C) Dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

D) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

E) Niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie § 20 ust. 1 i 2 Regulaminu wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ.
Możliwość składania ofert częściowych nie
Możliwość składania ofert równoważnych nie
Możliwość składania ofert wariantowych nie
Zawarcie umowy ramowej tak
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena (koszt) - 100%
Kontakt:Osoba do kontaktu - imię i nazwisko Tomasz Kamiński
Kontakt - mail t.kaminski@kpwik.com
Kod CPV:45453000-7, 45410000-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: