Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie prac równiarką - równanie, profilowanie dróg
Organizator:Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Adres: Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. grójecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 48 674 10 98, 48 674 11 23, 48 674 10 60
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na pracę 1 godz. równiarki przy równaniu,
profilowaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, żwirowej i tłuczniowej oraz
rozgarnianiu nawiezionego kruszywa i żwiru w okresie wiosna - jesień 2022 rok.
Przewidywana ilość godzin pracy równiarki ok. 450, która może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu w zależności od stanu dróg i ilości kruszywa przeznaczonego na
poszczególne sołectwa.
(opis przedmiotu zamówienia)
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 11 stycznia 2022 roku
do godz. 12:00.
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy pl. O. H. Koźmińskiego1/2;
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą, z dopiskiem na kopercie
,,oferta na najem równiarki"
(adres zamawiającego)
- w formie pisemnej osobiście w sekretariacie UMiG Nowe Miasto nad Pilicą.
Termin składania:2022-01-11
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonywania prac: wiosna - jesień 2022 rok.
Wymagania:W ofercie należy podać cenę 1 godziny pracy równiarki: netto + Vat = cena brutto.
Kryterium oceny stanowić będzie cena - 100% (najniższa cena).
O wyniku postępowania zostaną Państwo poinformowani.
Zał. druk oferty, obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku
z udzieleniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: