Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie prac ziemnych koparko - ładowarką
Organizator:Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Adres: ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. pyrzycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 88 11 300 fax 91 506 55 00
E-mail:
Opis:Wykonywanie prac ziemnych koparko - ładowarką lub koparką przy pogłębianiu i odtwarzaniu rowów przydrożnych oraz ścinka poboczy gruntowych przy drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego
Szczegółowy opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania prac ziemnych koparko - ładowarką lub koparką na terenie powiatu pyrzyckiego wg dyspozycji pracownika Wydziału Dróg i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Usługi realizowane będą w terminach i zakresie odpowiadającym potrzebom zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, by Oferent ubiegający się o udział w postępowaniu posiadał odpowiednie kwalifikacje oraz sprzęt tj. koparkę bądź koparko - ładowarkę również łyżką "skarpówką" o mocy minimum 35 KM i pojemności łyżki skarpówki min. 0,2 m3.
3. Szacunkowa wielkość planowanej usługi to 250 roboczogodzin pracy koparki.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce lub przesłać e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 11 stycznia 2019 r., do godz. 10.00
Termin składania:2019-01-11
Uwagi:Z uwagi na wartość zamówienia, do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Kryteria oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację zamówienia, podana
w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę*.
Źródło: Internet i własne