Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych
Organizator:Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Adres: ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów,
Województwo / powiat: śląskie, pow. Chorzów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon:32 2410718Faks:32 2415501
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: Wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych na rzecz Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie".
II. Przedmiot zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Usługa polegająca na sukcesywnym wykonywaniu przeglądów technicznych i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w budynku administracyjno-wystawienniczym, w celu zapewnienia skuteczności ich działania.

1.2. Wykaz systemów i sprzętu podlegającego przeglądom technicznym i konserwacji.

1) System sygnalizacji pożaru:

- centralka Polon 4100 - 1 szt.

- czujka DUR-4043 - 34 szt.

- przycisk ROP-4041 - 6 szt.

- sygnalizator akustyczny SA-K5 - 4 szt.

- element sterujący EKS-4001 - 1 szt.

2) System oddymiania:

- centralka RZN-4404K - 1 szt.

- czujka DUR-40 - 4 szt.

- przycisk oddymiania RT-45 - 4 szt.

- przycisk przewietrzania - 1 szt.

- siłownik - 6 szt.

3) System sygnalizacji włamania i napadu:

- centrala Satel Integra 32 - 1 szt.

- czujka ruchu AQUA-PRO - 4 szt.

- czujka zalania wodą FD-1 - 1 szt.

- czujka gazu CO DG-1 - 1 szt.

- sygnalizator akustyczny SPW 220 - 1 szt.

- manipulator - 1 szt.

4) System kontroli dostępu:

- centralka kontroli dostępu - 1 szt.

- kontroler PR611 - 5 szt.;

- zasilacz buforowy PS 10 - 5 szt.

- elektrozamek - 4 szt.

- zwora - 1 szt.

5) System telewizji dozorowej:

- rejestrator cyfrowy K2 XVR-16 - 1 szt.

- monitor - 1 szt.

- kamera zewnętrzna - 7 szt.
4. Dodatkowe informacje i założenia dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający przewiduje, w przypadku awarii sytemu lub sprzętu wchodzącego w skład systemu, udzielenie opcjonalnego zlecenia, które będzie rozliczone w oparciu o stawkę roboczogodziny wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowo-cenowym wykonawcy stanowiący załącznik 1A do zapytania;

2) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00;

3) Wykonawca zobowiązany jest wykonać pierwszy przeglądu techniczny i konserwację systemów pożarowych do końca pierwszego kwartału 2019 roku;

4) Zamawiający zaleca odbycie wizji w celu sporządzenia oferty;

5) Sposób i termin płatności - każdorazowo po wykonaniu przeglądu i konserwacji lub zlecenia opcjonalnego, w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego wykonawcy - załącznik 1A należy złożyć:

do 21 marca 2019 r., do godz. 12.00

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście albo posłańca w sekretariacie Muzeum, za pomocą faksu na nr: 32 241 55 01 albo poczty elektronicznej na adres: przetargi@muzeumgpe-chorzow.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
Termin składania:2019-03-21
Miejsce i termin realizacji:3. Harmonogram świadczenia usługi:

1) system sygnalizacji pożarowej - raz na kwartał,

2) pozostałe systemy - raz w roku.
III. Termin wykonania zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: od 25 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wymagania:IV. Kryteria ceny oferty

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert - ceny.

2. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt., pozostałe oferty otrzymują proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym sposobem oceny.

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Wzór

Objaśnienia, uwagi

1)

cena

1,00

C=[(Cn / Cb) x 100]
x waga kryterium

Cn - cena oferty najtańszej

Cb - cena oferty badanej

3. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że złożono dwie albo więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

5. Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu.

6. Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o miejscu i terminie zawarcia umowy za pomocą poczty elektronicznej.

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy.

8. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

V. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jak również ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, celem rzetelnego skalkulowania ceny.

3. Wyceny należy dokonać w Formularzu ofertowo-cenowym wykonawcy stanowiącym załącznik 1A do zapytania.
Kontakt:Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: Leszek Wiecha, tel. 32 241 07 18 wew. 210.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: