Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18130649 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie usług kominiarskich
Organizator:Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu
Adres: ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. zgorzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL. 075-7712117 FAX 075-7712852
E-mail:
Opis:,,Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów komunalnych
administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2019/2020"
II.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie w zakresie:
a) czyszczenia przewodów kominowych,
b) przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych,
c) sporządzenie inwentaryzacji przewodów kominowych poszczególnych pomieszczeń budynku,
d) wydawanie opinii pisemnej ustalenia wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych lub
wentylacyjnych.
Zakres usług kominiarskich dotyczących czyszczenia przewodów kominowych obejmuje:
a) wybieranie sadzy z kanałów,
b) wybieranie zanieczyszczeń z otworów spalinowych w trakcie przeprowadzanego przeglądu
rocznego mieszkań,
c) sprawdzenie drożności przewodów od pionów kominowych,
d) sprawdzenie stanu technicznego przewodów,
e) sprawdzenie właściwej eksploatacji drzwiczek wyciorowych.
Zakres usług kominiarskich dotyczących kontroli (raz do roku) stanu technicznego przewodów
kominowych obejmuje sprawdzenie:
a) przewodów,
b) stanu głowic i nasad kominowych,
c) ciągu w kominie,
d) stanu technicznego przewodów, czopuchów, kanałów, drzwiczek kominowych, wyciorowych, ław
kominowych, włazów kominowych
e) prawidłowość podłączeń kominowych.
Zakres inwentaryzacji przewodów kominowych obejmuje:
a) sprawdzenie podłączeń do przewodów dymowych, wentylacyjnych i spalinowych poszczególnych
pomieszczeń budynku oraz urządzeń grzewczo-kominowych,
b) wykonanie szkicu podłączeń przewodów kominowych poszczególnych pomieszczeń i urządzeń
grzewczo-kominowych,
c) ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia grzewczo-kominowego.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Miejsce i termin składania ofert: Opis sposobu przygotowania oferty;
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania
oferty faksem na nr 757712852 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl
3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia
18.10.2019r, do godz. 11.00.
2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie
rozpatrywana.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed terminem upływu jej składania.
Termin składania:2019-10-18
Miejsce i termin realizacji:Wymagany czas/termin realizacji usługi:
Od 01.11.2019r. do 31.10.2020r.
Wymagania:IV. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium:
100% cena
V. Oferta ma zawierać:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.
2. Wypełniony wykaz budynków do czyszczenia przewodów kominowych w 2019
i 2020 roku, wykaz budynków do przeglądów kominowych w 2019/2020 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
oaktualne kwalifikacje mistrza kominiarskiego w rzemiośle kominiarstwa w odniesieniu do
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania
zamówienia.
3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Wymagane jest, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz
ryzyk związanych z wykonywana pracą.
Kontakt:VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
Grzegorz Komarnicki (75)77 12 117, Krzysztof Polewski tel. 600311181
Numer dokumentu:ZUK/ 12-4.8/Wzp/10/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: