Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20892731 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-03-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie usług kominiarskich
Organizator:Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
Adres: ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. otwocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, tel. 779 30 96/97, fax. 779 37 81
E-mail:
Opis:,Wykonywanie
usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
w Otwocku".
3. Przedmiot zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych
przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.
3.2. Usługi kominiarskie o których mowa powyżej polegać będą na:
3.2.1. Kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych 1 raz w terminie obowiązywania umowy) wraz z wykonaniem rysunku inwentaryzacyjnego,
opinii kominiarskiej oraz potwierdzeniem wykonania usługi przez mieszkańca kontrolowanego lokalu.
3.2.2. Czyszczeniu kanałów kominowych (dymowych 4 razy, spalinowych 2 razy, wentylacyjnych
1 raz w terminie obowiązywania umowy).
3.2.3. Czyszczenie kanałów dymowych dotyczy również wybrania sadzy.
3.3. Przez kanały dymowe należy rozumieć kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane
do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu ponad dach.
3.4. Przez kanały spalinowe należy rozumieć kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane
do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach.
3.5. Przez kanały wentylacyjne należy rozumieć kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane
do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza
z pomieszczeń.
3.6. Przez przewody kominowe dymowe należy rozumieć przewody wraz z ich wyposażeniem, służące
do odprowadzania dymu z palenisk opalanych paliwem stałym łącznie z kanałami dymowymi.
3.7. Przez przewody kominowe spalinowe należy rozumieć przewody wraz z ich wyposażeniem, służące
do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym łącznie z kanałami
spalinowymi.
3.8. Przez przewody kominowe wentylacyjne należy rozumieć przewody wraz z ich wyposażeniem, służące
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń.
3.9. Ilość administrowanych budynków wynosi: 349 z 1649 lokalami. Przybliżona ilość przewodów/kanałów
kominowych została określona na:
Spalinowych - 103
Dymowych - 1649
Wentylacyjnych - 922
3.10. Usługi kominiarskie będą wykonywane na podstawie harmonogramu w którym zostały określone daty,
adresy (budynki) i czynności realizacji zamówienia (załącznik nr 2 do projektu umowy).
3.11. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
treści harmonogramu.
3.12. Kontrole stanu technicznej sprawności przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające
kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
3.13. W przypadku zaleceń kominiarskich wynikających z przeprowadzonej kontroli Zamawiający wymaga
aby opinia kominiarska zawierała jednocześnie wskazówki odnośnie możliwości wykonania powyższych
zaleceń. Dotyczy to w szczególności np. wskazania miejsca, w którym należy wykuć otwór i obsadzić kratkę
wentylacyjną lub określić sposób rozłączenia kolidujących ze sobą połączeń lub stwierdzenie,
że w istniejących warunkach przystosowanie budynków do przepisów obecnie istniejących nie jest możliwe.
3.14. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z właściwymi normami wykonania i odbioru
robót.
3.15. Potwierdzenie wykonania usługi dla danego lokalu należy potwierdzać podpisem użytkownika lokalu
(załącznik nr 3 do projektu umowy).
3.16. Na dokumenty rozliczeniowe składać się będzie specyfikacja wykonanych robót (załącznik nr 4
do projektu umowy).
3.17. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, oferent winien dokonać wizji w terenie objętym
zamówieniem, przeanalizować stan techniczny budynków, uzyskać jak najwięcej niezbędnych informacji
co do ryzyka, trudności oraz innych okoliczności mogących wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce oraz termin składania propozycji cenowych.
Propozycje cenowe w zaklejonej kopercie należy składać w sekretariacie ZGM Ul. Wawerska 8 pokój nr 6
w terminie: do dnia 19 marca 2021 roku godz. 14:30
Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2021-03-19
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonywania zamówienia.
Określa się od dnia 1 kwietnia 2021 roku
Wymagania:1. Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach
publicznych, z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.
2. Oznaczenie wykonawcy.
2.1. Przez ,,Wykonawcę" należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia i złożyła propozycję cenową.
2.2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik (dotyczy również Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), do propozycji cenowej musi zostać załączone pełnomocnictwo,
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
5. Wymagania dotyczące wadium.
Nie wymaga się.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
6.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
6.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku za spełnione jeżeli
Wykonawca do oferty dołączy kserokopię dyplomu mistrza kominiarskiego, który będzie realizował przedmiot
zamówienia. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły
spełnia - nie spełnia.
6.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca do oferty dołączy
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług w branży kominiarskiej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania
warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.
6.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie
dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.
6.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca do oferty dołączy
dowód opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana
według formuły spełnia - nie spełnia.
6.1.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą
wykluczeniu.
6.2. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą
8. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowych.
8.1. Propozycja cenowa winna być sporządzona wg formularza propozycji cenowej (załącznik nr 1
do projektu umowy).
8.2. Propozycja cenowa wraz z wymaganymi dokumentami, winna być złożona w opisanej kopercie:
,,Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki
Mieszkaniowej w Otwocku".
10. Wybór najkorzystniejszej propozycji cenowej.
10.1. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, który spełniając ww. wymagania, zaproponuje
najkorzystniejszą cenę. Kwota brutto wymieniona w tabeli nr 1 (załącznik nr 1 do projektu umowy) posłuży
Zamawiającemu do porównania ofert.
10.2. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyborów propozycji cenowych bez podania
przyczyny.
Kontakt:7. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami.
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
- Budowlanych i elektrycznych, inspektor nadzoru tel. 22 779 30 96 w. 819.
- Sanitarnych, inspektor nadzoru tel. 22 779 30 96 w. 819.
Źródło: Internet i własne