Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14643258 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie usług opiekuńczych
Organizator:Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
Adres: ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów
Województwo / powiat: śląskie, pow. mikołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 510219434
Opis:Przedmiot zamówienia
Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie gminy Mikołów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników projektu Postaw na rodzinę realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.
Specyfikacja:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami stanowi dodatek do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
5.01.2018r. godz. 10:00 ul. K. Miarki 9, Sekretariat pok. nr 3, 43-190 Mikołów
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert 5.01.2018r. godz. 10:05 ul. K. Miarki 7, pok. nr 1II piętro, 43-190 Mikołów
Termin składania:2018-01-05
Miejsce i termin realizacji:Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
od 01.02.2018r. do 31.12.2019r.,
w tym usługi w ramach projektu Postaw na rodzinę od 01.04.2017 do 31.12.2019.
Wymagania:Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Numer dokumentu:CUW/PNUS/19/2017/MOPS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: