Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-01-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie usług serwisowych pojazdów oraz urządzeń transportu
Organizator:ENERGA Logistyka Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku, Wydział Zakupów Operacyjnych Koszalin
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 94 348 31 11 faks: +48 94 348 31 01, tel. 094 348 3168
E-mail:
Opis:Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonywanie usług serwisowych pojazdów oraz urządzeń transportu bliskiego będących w dyspozycji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Zadanie 01 wykonywanie usług serwisowych pojazdów samochodowych o DMC do 2200 kg mających miejsce garażowania w miejscowości:
? Słupsk, Ul. Przemysłowa 114
Zadanie 02 wykonywanie usług serwisowych pojazdów samochodowych o DMC od 2200 do 3500 kg mających miejsce garażowania w miejscowości:
? Słupsk, Ul. Przemysłowa 114
Zadanie 03 wykonywanie usług serwisowych pojazdów samochodowych o DMC do 3500 kg mających miejsce garażowania w miejscowości:
? Białogard, Ul. Kołobrzeska 32
Zadanie 04 wykonywanie usług serwisowych pojazdów samochodowych o DMC do 3500 kg mających miejsce garażowania w miejscowości:
? Lębork, Ul. Krzywoustego 34a
Zadanie 05 wykonywanie usług serwisowych pojazdów samochodowych o DMC do 3500 kg mających miejsce garażowania w miejscowości:
? Człuchów, Ul. Koszalińska 6a
Zadanie 06 wykonywanie usług serwisowych dla samochodów ciężarowych mających miejsce garażowania w miejscowości:
? Słupsk, Ul. Przemysłowa 114
Zadanie 07 wykonywanie usług serwisowych podnośników koszowych zamontowanych na pojazdach samochodowych mających miejsce garażowania w miejscowości:
? Koszalin, Ul. Morska 10 lub Ul. Energetyków 24
Zadanie 08 wykonywanie usług serwisowych podnośników koszowych zamontowanych na pojazdach samochodowych mających miejsce garażowania w miejscowości:
? Słupsk, Ul. Przemysłowa 114
Zadanie 09 wykonywanie usług serwisowych hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS) zamontowanych na pojazdach samochodowych mających miejsce garażowania w miejscowości:
? Koszalin, Ul. Energetyków 24
Zadanie 10 wykonywanie usług serwisowych hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS) zamontowanych na pojazdach samochodowych mających miejsce garażowania w miejscowości:
? Słupsk, Ul. Przemysłowa 114
rodzaj zamówienia: U - usługi
Miejsce i termin składania ofert: 9)
Miejsce i termin składania ofert:
miejsce składania: Siedziba Zamawiającego, Ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, Biuro Podawcze, p.100
w terminie do: 28-01-2022, do godz. 08:00
Otwarcie ofert:10) Miejsce i termin otwarcia ofert: miejsce otwarcia: Siedziba Zamawiającego, Ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, Budynek ,,A", pok. 106 parter data: jak data składania ofert, godz. 11:00
Termin składania:2022-01-28
Miejsce i termin realizacji:4)
Termin realizacji zamówienia:
Przetarg nr 1 Zadanie nr 1 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Przetarg nr 1 Zadanie nr 2 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Przetarg nr 1 Zadanie nr 3 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Przetarg nr 1 Zadanie nr 4 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Przetarg nr 1 Zadanie nr 5 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Przetarg nr 1 Zadanie nr 6 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Przetarg nr 1 Zadanie nr 7 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Przetarg nr 1 Zadanie nr 8 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Przetarg nr 1 Zadanie nr 9 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Przetarg nr 1 Zadanie nr 10 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Wymagania:Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
5)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (waga w %):
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 w przypadku Zadań 01-10:
Kryterium
Waga
Kryterium 1 - Stawka za roboczogodzinę
100%
2. Punkty w poszczególnych kryteriach wskazanych w ust. 1 zostaną obliczone zgodnie z poniższymi algorytmami:
2.1 w przypadku Zadań 01-10:
najniższa stawka netto zaoferowana w badanych ofertach
Kryterium 1 = ---------------------------------------------------------x 100%
stawka netto z oferty badanej
6)
Termin związania ofertą: 90 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert.
7)
Warunki Zamówienia:
Udostępnione są w formie elektronicznej na stronie internetowej http://bip.energa-operator.pl Na prośbę Wykonawcy mogą być przekazywane w formie wydruku na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA.
8)
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki wskazane w Warunkach Zamówienia.
11)
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez ENERGA - OPERATOR SA (dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego) z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami).
Kontakt:Adrian Żmudziński e-mail: adrian.zmudzinski2@energa.pl; tel. 094 348 3168
w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14:00 .
Numer dokumentu:17/U/22/Oddział Koszalin
Źródło: Internet i własne
Załączniki: