Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej
Organizator:Nadleśnictwo Stary Sącz
Adres: ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowosądecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 184460991Faks: +48 184460983
E-mail:
Opis:Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2020 - Vpostępowanie"
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. - ,,Ustawa olasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywkidrewna oraz utrzymania infrastruktury, działalności ubocznej oraz pozostałych prac do wykonania terenieNadleśnictwa Stary Sącz w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury, działalności ubocznejoraz pozostałych prac wynikających z załącznika nr 3 do SIWZ dla poszczególnych pakietów zamówienia, tj. 3a,4a, 4b, 5b, 7a, 8a, na który składają się wg pakietów.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy http://platformazakupowa.pl do dnia 03.04.2020 r. godz.11:00.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 03/04/2020 Czas lokalny: 11:15 Miejsce: Nadleśnictwo Stary Sącz ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz, sala narad - parter budynku. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą http://platformazakupowa.pl Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2020-04-03
Wymagania:VI.3)
Informacje dodatkowe:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniezamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 - 2 i 4 - 8PZP.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:
17 / 18
dla Pakietu 3a w wysokości 5 500 zł
dla Pakietu 4a w wysokości 4 700 zł
dla Pakietu 4b w wysokości 3 700 zł
dla Pakietu 5b w wysokości 8 500 zł
dla Pakietu 7a w wysokości 7 800 zł
dla Pakietu 8a w wysokości 4 300 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium składane w formie innej niż pieniądz należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowejw wiadomości prywatnej wysłanej do zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną adres e-mail:starysacz@krakow.lasy.gov.pl . Wadium nie może być złożone razem z ofertą.
Zamawiający przed zawarciem umowy będzie wymagał polisę od odpowiedzialności cywilnej na kwotyokreślone w SIWZ dla danego pakietu.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, któregooferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej na daną częśćzamówienia (dany Pakiet).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osóbwykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywcesurowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 PZP biegterminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanympodpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobęupoważnioną.
Ze względu na pilna potrzebę udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy z dnia 29.1.2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), ustalono termin składania ofert na 15dni.
Podczas obliczania terminu składania ofert, uwzględniono czas niezbędny do przygotowania i złożeniaoferty przez Wykonawców. Stosowanie skróconego terminu składania ofert uzasadnia się koniecznościąszybkiego zawarcia umowy o zamówienie publiczne, z uwagi na prawidłowe wykonanie zaplanowanych zadańgospodarczych, terminową realizację zobowiązań Zamawiającego obejmujących sprzedaż zakontraktowanegosurowca drzewnego oraz kolejne powtórzenie postępowania przetargowego.
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/06/2020
IV.2.7)
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowaniezamówienia oraz poszczególnych części Pakietów.
Kod CPV:77200000
Numer dokumentu:SA.270.3.2020
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: