Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-10-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zawadzkie
Adres: ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
Województwo / powiat: opolskie, pow. strzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 774049656, Faks: +48 774049661
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie w roku 2021. Przetarg nieograniczony. Z.270.1.2020

Numer referencyjny: Z.270.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. -: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżącej konserwacji dróg leśnych i urządzeń wodnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie w roku 2021. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżącej konserwacji dróg leśnych i urządzeń wodnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się załączniki nr 3.1 - rozmiar prac wg czynności, nr 3.2 - strefy trudności i odległości zrywki, nr 3.3 - układ sortymentowy pozyskania drewna, nr 3.4 - zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 955 730.03 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I - leśnictwa: Krupski Młyn, Zarzecze, Świerkle, Mosty, Łaziska, Kielcza, Gospodarstwo Szkółkarskie oraz prace z zakresu ochrony p.poż.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231600 Usługi zalesiania
77211100 Usługi cięcia drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa: Krupski Młyn, Zarzecze, Świerkle, Mosty, Łaziska, Kielcza, Gospodarstwo Szkółkarskie, pozostałe leśnictwa Nadleśnictwa Zawadzkie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. -: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżącej konserwacji dróg leśnych i urządzeń wodnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżącej konserwacji dróg leśnych i urządzeń wodnych wynikające z załącznika nr 3.1.I-3.5.I do SIWZ, na który składają się załączniki: nr 3.1.I - rozmiar prac wg czynności, nr 3.2.I - strefy trudności i odległości zrywki, nr 3.3.I - układ sortymentowy pozyskania drewna, nr 3.4.I - zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, nr 3.5.I - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Opisy technologii prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wraz z procedurą odbioru prac został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: ,,Pakiet").

Pakiet I - leśnictwa: Krupski Młyn, Zarzecze, Mosty, Łaziska, Kielcza, Gospodarstwo Szkółkarskie oraz prace z zakresu ochrony p.poż.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 569 794.65 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot ww. zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II - leśnictwa: Rytwiny, Dębie, Jaźwin

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231600 Usługi zalesiania
77211100 Usługi cięcia drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa: Rytwiny, Dębie, Jaźwin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. -: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżącej konserwacji dróg leśnych i urządzeń wodnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżącej konserwacji dróg leśnych i urządzeń wodnych wynikające z załącznika nr 3.1.II-3.5.II do SIWZ, na który składają się załączniki: nr 3.1.II - rozmiar prac wg czynności, nr 3.2.II - strefy trudności i odległości zrywki, nr 3.3.II - układ sortymentowy pozyskania drewna, nr 3.4.II - zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, nr 3.5.II - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna.

Opisy technologii prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wraz z procedurą odbioru prac został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: ,,Pakiet").

Pakiet II - leśnictwa: Rytwiny, Dębie, Jaźwin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 499 368.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot ww. zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet III - leśnictwa: Piotrowina, Kolejka, Haraszowskie, Kolonowskie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211300 Usługi selekcji drzew
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231600 Usługi zalesiania
77211100 Usługi cięcia drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa: Piotrowina, Kolejka, Haraszowskie, Kolonowskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. -: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżącej konserwacji dróg leśnych i urządzeń wodnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżącej konserwacji dróg leśnych i urządzeń wodnych wynikające z załącznika nr 3.1.III-3.5.III do SIWZ, na który składają się załączniki: nr 3.1.III - rozmiar prac wg czynności, nr 3.2.III - strefy trudności i odległości zrywki, nr 3.3.III - układ sortymentowy pozyskania drewna, nr 3.4.III - zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego, nr 3.5.III - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Opisy technologii prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wraz z procedurą odbioru prac został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: ,,Pakiet").

Pakiet III - leśnictwa: Piotrowina, Kolejka, Haraszowskie, Kolonowskie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 886 567.31 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot ww. zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie/zamowienia_publiczne
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/12/2020
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 02/12/2020 Czas lokalny: 09:30 Miejsce: Nadleśnictwie Zawadzkie, Zawadzkie, Ul. Strzelecka 6, pok.nr 20 (sala konferencyjna)
Termin składania:2020-12-02
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa: Krupski Młyn, Zarzecze, Świerkle, Mosty, Łaziska, Kielcza, Gospodarstwo Szkółkarskie, pozostałe leśnictwa Nadleśnictwa Zawadzkie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa: Rytwiny, Dębie, Jaźwin.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwa: Piotrowina, Kolejka, Haraszowskie, Kolonowskie
Wadium:w uwagach
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:

-- dla pakietu I- leśnictwa: Krupski Młyn, Zarzecze, Świerkle, Mosty, Łaziska, Kielcza, Gospodarstwo Szkółkarskie oraz prace z zakresu ochrony p.poż. w wysokości: 58 000 PLN (Słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy zł),

-- dla pakietu II - leśnictwa: Rytwiny, Dębie, Jaźwin w wysokości: 22 000 PLN (Słownie: dwadzieścia dwa tysięcy zł),

-- dla pakietu III - leśnictwa: Piotrowina, Kolejka, Haraszowskie, Kolonowskie w wysokości: 43 000 PLN (Słownie: czterdzieści trzy tysiące zł).

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp.
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6
Zawadzkie
Kod NUTS: PL524 Opolski
47-120
Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Brzeziński
E-mail: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 774049656
Faks: +48 774049661
Kod CPV:77200000, 77231000, 77211500, 77211600, 77210000, 77211200, 77211400, 77211300, 77231200, 77230000, 77231600, 77211100
Numer dokumentu:518417-2020, Z.270.1.2020
Źródło: Internet i własne - TED - 30/10/2020 S212
2020-11-12 11:38
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.