Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-01-29
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
Adres: ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin
Województwo / powiat: śląskie, pow. lubliniecki
Państwo: Polska
NIP:PL5750008913
Telefon / fax:Telefon: +48 343524525
E-mail:
Strona www:https://josephine.proebiz.com/pl/tender/52240/summary
Opis:Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2024 - Pakiet VI
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 - Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu specjalistycznego przygotowania gleby na poczet roku przyszłego, rozdrabniania pozostałości pozrębowych, oprysku przeciwko chwastom - do wykonania na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2024. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu specjalistycznego przygotowania gleby na poczet roku przyszłego, rozdrabniania pozostałości pozrębowych, oprysku przeciwko chwastom - do wykonania na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2024 wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji o wartości 30% zamówienia podstawowego oraz zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP o wartości 50% zamówienia podstawowego

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Pakiet VI - pakiet specjalistyczny: wszystkie leśnictwa Nadleśnictwa Koszęcin
Opis: Prace z zakresu awansowego przygotowania gleby na poczet roku przyszłego, rozdrabniania pozostałości pozrębowych, oprysku powierzchni przeciwko chwastom, ochrony przeciwpożarowej we wszystkich leśnictwach Nadleśnictwa Koszęcin.
Wewnętrzny identyfikator: Pakiet VI
Główna klasyfikacja (cpv): 77200000 Usługi leśnictwa
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa, 77231000 Usługi gospodarki leśnej, 75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
Specyfikacja:Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 12/02/2024 08:00:00 (UTC+1
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień
Otwarcie ofert:Informacje na temat publicznego otwarcia: Data otwarcia:12/02/2024 10:00:00 (UTC+1)
Termin składania:2024-02-12
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Sobieskiego 1
Miejscowość: Koszęcin
Kod pocztowy: 42-286
Podpodział krajowy (NUTS): Bytomski (PL228)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: Cena - 100% Sposób obliczania punktów: W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = Cn/Co x 100% x 100 pkt gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena", Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Załącznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu.

Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa: 09/02/2024
Data zakończenia trwania: 31/12/2024
Wadium:5 500,00 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
Numer rejestracyjny: 5750008913
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 1
Miejscowość: Koszęcin
Kod pocztowy: 42-286
Podpodział krajowy (NUTS): Bytomski (PL228)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
E-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 343524525
Faks: +48 343576259
Adres strony internetowej: https://koszecin.katowice.lasy.gov.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://josephine.proebiz.com/pl/profile/5750008913
Profil nabywcy: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2
Role tej organizacji:
Nabywca
Kod CPV:77200000, 77230000, 77231000, 75251120
Numer dokumentu:58945-2024, ZG.270.5.2024
Źródło: Internet i własne - TED - 20/2024
2024-01-31 10:59
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.