Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16807668 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-02-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia
Organizator:Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Adres: ul. M. Drzymały 30, , 59-225 Chojnów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. legnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:76 81 88 370, wew. 10
Opis:Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego
przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie
Miejsce i termin składania ofert: i Mieszkaniowej, ul, Drzymały 30, 59-225 Chojnów - Sekretariat ( pokój nr 1, II piętro ), do dnia
20.02.2019r., godz.. 11:00
Otwarcie ofert:9. Termin otwarcia ofert - 20.02.2019 r., godz. 11:15
Termin składania:2019-02-20
Miejsce i termin realizacji:1. Ter min realizacji zamówienia 01.03.2019 r. - 28.02 ,2020 r.
Wymagania:2. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią łącznie następujące
warunki:
a) posiadają koncesje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie usługi
ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.. o ochronie osób i mienia (Dz U.
z 2018 póz, 2142) Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z
postępowania
b) posiadają opłaconą polisę nie niższą niż 300 000.00 zł a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związany z przedmiotem zamówienia.
c) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonują, usługi ochrony polegające na ochronie w obiektach
użyteczności publicznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączonych dowodów potwierdzających, ze usługi
objęte wykazem zostały wykonane lub są wykonywane należycie
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy :
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy- załącznik nr 1,
b) Aktualna koncesja na wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia,
c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związany z
przedmiotem zamówienia,
d) Wykaz usług - załącznik nr 2,
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru łub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, które należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
4. Opis sposobu przygotowania oferty :
a) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,
b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
c) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego
wzorcami (załącznikami do zapytania ofertowego),
d) Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,
e) Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony,
f) Zaleca się ponumerowanie i spięcie (zszycie) w sposób trwały wszystkich stron oferty
w celu uniknięcia dekompletacji jej zawartości
g) Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie wewnętrznej (opieczętowanej) w
taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia
lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione, na kopercie należy umieścić napis:
,,Nie otwier ać przed dniem 20.02.2019 r. godz. 11:15
na kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, oraz napis:
,,OFERTA na Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu
zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie"
Nie otwierać przed dniem 20.02.2019 r. oraz dokładny adres Wykonawcy.
5. Opis sposobu obliczenia ceny :
Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana
w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT,
6. Okres gwarancji: nie dotyczy
7. Ter min związania ofertą : 30 dni
Kontakt:10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Sudorowska - Kierownik OBM tel 76 81 88 370, wew. 10
Eliza Antoś - Dział zamówień publicznych - tel 76 81 88 370, wew 16
Źródło: Internet i własne
Załączniki: