Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19532524 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykoszenie poboczy pasów drogowych
Organizator:Urząd Gminy Perlejewo
Adres: Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo
Województwo / powiat: podlaskie, pow. siemiatycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 85 65 78 515, 85 65 78 521, 85 65 78 502 faks: 85 65 78 515
E-mail:
Opis:,,Wykoszenie poboczy pasów drogowych dróg gminnych" na terenie Gminy Perlejewo w roku 2020.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na jednokrotnym wykoszeniu traw, chwastów, drobnych zakrzaczeń (do 5 cm średnicy) z poboczy pasów drogowych (pobocze i skarpa rowu, szerokość wykaszana średnio 1,5 m po każdej stronie) dróg gminnych o łącznej długości około 110 km, na terenie gminy Perlejewo.
Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania sprzętu i miejsca wykonywanych prac. Obszar do wykoszenia wynosi około 330 000 m2
Miejsce i termin składania ofert: 6. Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
6.1. Oferty w formie papierowej należy złożyć w Urzędzie Gminy Perlejewo, Perlejewo 14, sekretariat (I piętro) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Perlejewo, Perlejewo 14,
6.2 Oferty w formie elektronicznej należy złożyć na adres e-mail: ug@perlejewo.pl, w formie skanu oferty,
do dnia 14.07.2020 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2020-07-14
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania usługi do 31 sierpnia 2020 r.
Wymagania:2. Zamawiający przedstawi Wykonawcy harmonogram wykonania prac wraz z mapą oraz szerokością poboczy do wykoszenia na poszczególnych drogach. Harmonogram stanowił będzie załącznik do umowy na wykonanie usługi.
3. Po wykonaniu usługi nastąpi kontrola wykonanych prac oraz ich protokolarny odbiór wraz z pomiarem wykoszonej powierzchni. Rozliczenie prac nastąpi w oparciu o ilość faktycznie wykoszonych m2. Termin płatności faktury za wykonaną usługę wynosi 7 dni od zakończenia prac.
4. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto za wykoszenie powierzchni m2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. W ofercie należy podać również wartość wykonania usługi wykoszenia 330000 m2 poboczy pasów drogowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:GP.271.3.9.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: