Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-03
Przedmiot ogłoszenia:Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Organizator:Gmina Krasne
Adres: Ul. A. Mickiewicza 23, 06-408 Krasne
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. przasnyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 236710017
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
(dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 20.000,00 złotych netto do 130.000,00 złotych netto)
na zadanie pn: ,,Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krasne oraz ich utrzymywania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku"
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie w 2024 r. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krasne oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Pod pojęciem bezdomnych zwierząt należy rozumieć: psa, sukę oraz szczeniętami bez względu na ilość.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na wezwanie przekazywane wykonawcy faksem, e-mailem lub telefonicznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 poz. 1580 ze zm.), w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - (Dz.U.. poz. 2023 poz. 1075 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 163), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 poz. 1469).
Szacunkowa liczba odławianych zwierząt bezdomnych wynosi ok. 15 szt./rok.
Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na odławianie bezdomnych zwierząt.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Krasne oraz utrzymywania ich w
schronisku.
2. Zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia opieki weterynaryjnej
utrzymywanym zwierzętom.
3. 24 - godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we wszystkie święta) do odłowu i
transportu zwierząt.
4. Poszukiwanie osób zainteresowanych adopcją zwierząt.
5. Przekazywanie sprawozdań kwartalnych do końca miesiąca następującego po kwartale,
którego dotyczy w formie pisemnej w zakresie kontroli opieki sprawowanej nad zwierzętami bezpańskimi z terenu Gminy Krasne,
6. Przekazywania zdjęć każdego odłowionego psa.
7. Sterylizacji, kastracji oraz czipowaniu odłowionych zwierząt.
8. Prowadzenia rejestru odłowionych zwierząt z terenu Gminy Krasne zawierającej:

numeru daty odłowienia bezdomnych zwierząt, ilości odłowionych zwierząt z terenu Gminy Krasne, fotografie odłowionych zwierząt oraz potwierdzenie przyjęcia wyłapanych zwierząt,
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, na którą składa się formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Krasne, pok. Nr1, Ul. Adama Mickiewicza 23, 06- 408 Krasne, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.
Otwarcie ofert:5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2024r. godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Krasnem.
Termin składania:2024-01-15
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.
Wymagania:Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto" wprowadzonym zarządzeniem z dnia 14.07.2021r. Wójta Gminy Krasne.
7. Opis sposobu obliczania ceny:
W ofercie należy podać jednostkową (za jedną sztukę) cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych):
- 1 psa/suki ( dorosły - powyżej 6- tego miesiąca życia) i 1 szczeniaka (do 6- tego miesiąca życia).
- opłata miesięczna za gotowość
Cena powinna obejmować wykonanie następujących czynności, będących przedmiotem zamówienia:
1. Złapanie (odłowienie) bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Krasne,
2. Transport - należy uwzględnić koszt dojazdu i dowozu zwierząt do schroniska,
3. Przyjęcie zwierzęcia do schroniska - należy wyliczyć koszt niezbędnych szczepień ochronnych, odrobaczenie i odpchlenie,
4. Pobyt bezdomnego zwierzęcia w schronisku - należy uwzględnić koszt karmienia, pojenia oraz opieki weterynaryjnej bez względu na czas w jakim zwierzę będzie przebywać w schronisku,
5. Koszt czipowania,
6. Sterylizacje lub kastrację bezdomnego zwierzęcia,
7. Utylizacja zwłok.
Zamawiający zaznacza, że cena określona przez Oferenta w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem niniejszego zamówienia, zostanie ustalona na okres trwania umowy i nie będzie podlegała zmianom.
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Najniższa łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia. 8.1 Kryterium ,,CENA" (C) o wadze 100 %.
-Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się najniższą zaoferowaną cenę ( brutto).
o Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
o Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
9. Warunki zapłaty:
Termin płatności faktury nastąpi w terminie 14 dni na rachunek wykonawcy. Za datę zapłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego zamawiającego.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia lub potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
2. Kopię zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - jeśli Wykonawca posiada własne schronisko,
3. Kserokopię umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku,
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zapytania,
5. Kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymaganym przez art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 poz. 1469 ze zm.).
10. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do którego należy załączyć wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym oświadczenia i dokumenty.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w sposób czytelny. Forma pisemna nie zostanie zachowana w przypadku złożenia w terminie jedynie kopii, faksu bądź skanu oferty, co skutkować będzie jej odrzuceniem.
3. Oferta powinna zostać podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
4.Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis ,,Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krasne oraz ich utrzymywania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku"
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu do składania ofert.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. W toku badania i oceny ofert dopuszcza się poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami: osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, pocztą kurierską, bądź w inny sposób pozwalający na zachowanie pisemnej formy oferty (Z wyjątkiem poczty elektronicznej, faksu, gdyż forma pisemna nie zostanie zachowana w przypadku złożenia w terminie jedynie kopii, faksu bądź skanu oferty, co skutkować będzie jej odrzuceniem.)
3. Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zostaną odrzucone.
4. Zapytanie ofertowe może być w każdym czasie zmienione. W przypadku dokonania zmiany treści zapytania ofertowego, możliwe jest przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do na ich przygotowanie lub wprowadzenia zmian w ofertach.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Odrzucenie oferty:
Zamawiający informuje, że oferta podlega odrzuceniu gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub warunkami zamówienia,
b) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści,
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
d) istnieją przesłanki przemawiające za tym, że wybór danej oferty nie gwarantuje oszczędnego wydatkowania środków,
e) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub po przeprowadzeniu z Wykonawcą negocjacji cena zostanie obniżona do poziomu umożliwiającego udzielenie zamówienia,
f) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
g) została złożona po terminie składania ofert,
h) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert. 13. Informacje dodatkowe:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: ug_krasne@krasne.pl W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego złożyć oryginał tych dokumentów w siedzibie Zamawiającego.
2. Wszelkie modyfikacje, w tym zmiany terminów, stają się integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
5. Zamawiający, rozstrzygając przedmiotowe postępowanie, stosowną korespondencją realizowaną drogą elektroniczną powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zaś wybranemu Wykonawcy wyznaczy dodatkowo termin i miejsce podpisania umowy. Ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje również za pośrednictwem strony internetowej krasne.pl
6. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy.
7. W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną przez co najmniej dwóch Wykonawców, zostaną oni poproszeni o ponowne złożenie oferty cenowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty i podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza jako następna w kolejności.

9. Negocjacje z wykonawcami:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w oparciu o przyjęte kryteria i wymogi Zamawiającego. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
Uwagi:10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krasne ul. A. Mickiewicza 23 powiat przasnyski, województwo mazowieckie 06-408 .
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Anna Pogorzelska, e-mail: rodoanka@gmail.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem pn. ,,Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krasne oraz ich utrzymywania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku"
3. "o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000,00 zł, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp", w tym w celu zawarcia i realizacji umowy będącej następstwem przeprowadzonego postępowania.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa - art. 5 ust.1 lit. e RODO.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w postępowaniu prowadzonym pn.,,Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Krasne oraz ich utrzymywania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku" w trybie zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 3, a także zawarcie z Zamawiającym umowy w następstwie przeprowadzonego postępowania.
7

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO **,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. b i c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani nie może naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krasnem, w godzinach 7.30 - 15.30 tel. 236710017
Osoba upoważniona do kontaktu: Dawid Szwejkowski
Kod CPV:98380000-0
Numer dokumentu:IGD.271.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: