Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi
Organizator:Gmina Tarnobrzeg
Adres: ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Tarnobrzeg
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (015) 822-65-70, fax (015) 822-25-04
E-mail:
Opis:Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
,,Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta Tarnobrzega w 2019 r."
w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Rodzaj zamówienia: usługa
Założenia ogólne
Podmiot wykonujący usługi zobowiązany jest do sprawowania należytej opieki nad powierzonymi
zwierzętami w schronisku. Zobowiązany jest do prowadzenia w formie pisemnej dokumentacji
zawierającej informacje o każdym zwierzęciu przyjętym w ramach realizacji zadania,
w szczególności:
o opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie
o datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do
schroniska
o dane dotyczące kwarantanny
o dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych
o datę czipowania zwierzęcia
o datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę
o datę śmierci z podaniem przyczyny
Zamówienie dotyczy wyłącznie zwierząt z terenu miasta Tarnobrzega.
l.Określenie przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) kompleksową opiekę nad zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta Tarnobrzega
2) odławianie przez schronisko bezdomnych zwierząt z terenu miasta Tarnobrzega, samodzielnie,
w asyście Straży Miejskiej lub Policji. Zwierzęta po odłowieniu zostaną bezpośrednio
przekazane do schroniska,
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku,
4) prowadzenie dokumentacji zwierząt przebywających pod opieką schroniska,
5) zapewnie okresu kwarantanny zwierząt przekazanych pod opiekę schroniska,
6) leczenie zwierząt w przypadku, gdy rokuje ono skuteczność,
7) usypianie w sposób humanitarny przez Lekarza Weterynarii zwierząt w schronisku, tylko
w przypadkach, o których mowa w art. 33 Ustawy o ochronie zwierząt oraz ślepych miotów,
8) szczepienie psów przeciwko wściekliźnie,
9) prowadzenie sterylizacji / kastracji psów i kotów w schronisku, po osiągnięciu odpowiedniego
wieku,
10) czipowanie zwierząt przebywających pod opieką schroniska,
11) zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym w schronisku, które z jakiegoś powodu nie
poradziły sobie w środowisku naturalnym,
12) zapewnienie wyleczonym kotom powrotu do naturalnego środowiska,
13) zapewnienie dożywotnej opieki zwierząt nie przekazanych do adopcji,
14) oddawanie pod opiekę zwierząt właścicielom lub osobom pragnącym posiadać zwierzę na
podstawie umów adopcyjnych,
15) utylizacja zwłok zwierząt padłych w schronisku lub uśmierconych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
16) prowadzenie odpowiednich akcji profilaktycznych i propagandowych mających na celu
zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt,
17) prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania opiekunów dla zwierząt znajdujących się
w schronisku,
18) prowadzenie edukacji humanitarnej wśród młodzieży szkolnej,
Specyfikacja:2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 20 lub
telefonicznie pod numerem tel. 15 81 81 219
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7, Kancelaria Ogólna osobiście lub pocztą w terminie do dnia 27.12.2018 r.
do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2018 r. o godz. 10:15 pok. 21. Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem ,,Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta Tarnobrzega w 2019 r." w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Nie otwierać przed 27.12.2018 r. godz. 10:15 .
Termin składania:2018-12-27
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia - od daty zawarcia umowy nie wcześniej niż
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wymagania:4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) udokumentują posiadanie weterynaryjnego numeru schroniska nadanego decyzją Powiatowego
Lekarza Weterynarii (ksero decyzji),
2) posiadają odpowiednie zaplecze dla zwierząt bezdomnych przebywających
w schronisku (budy, kojce, boksy, pomieszczenia do kwarantanny zwierząt, które spełniają
wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schroniska dla zwierząt) (oświadczenie do wglądu
na wezwanie Zamawiającego)
3) posiadają tytuł prawny do terenu, na którym przetrzymywane będą zwierzęta, co najmniej na
okres realizacji zadania (oświadczenie do wglądu na wezwanie Zamawiającego),
4) dysponują środkiem transportu odpowiednio wyposażonym oraz odpowiednio oznakowanym
poprzez umieszczenie na nim informacji ,,PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT" -
dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii (oświadczenie do wglądu na
wezwanie Zamawiającego),
5) dysponują środkami i urządzeniami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt
w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani nie zadający im cierpienia
(oświadczenie do wglądu na wezwanie Zamawiającego)
6) posiadają zawartą umowę z firmą odbierającą zwierzęta padłe (oświadczenie do wglądu na
wezwanie Zamawiającego),
7) posiadają zawartą umowę z lekarzem weterynarii na zapewnienie diagnostyki przejętego
zwierzęcia, a także leczenie w przypadku takiej konieczności, oraz niezbędne zabiegi do
realizacji przedmiotowego zadania (ośwaidczenie do wglądu na wezwanie Zamawiającego)
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana, jako oferta najkorzystniejsza.
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - żal. Nr 2 do Zaproszenia
Oferta winna określać cenę ogółem brutto w zł za całość wykonanej usługi oraz w rozbiciu na cenę
jednostkową poszczególnych usług na Kosztorysie przyjęcia zwierząt do schroniska
z wykonaniem niezbędnych zabiegów" - zał. Nr 1 do Zaproszenia
Oferta winna zawierać - załącznik Nr 3 do Zaproszenia (oświadczenia)
Szczegółowy zakres wykonywanych usług określa:
a. projekt umowy
b. szczegółowy opis zamówienia (zał. nr 1 do umowy)
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.tarnobrzeg.eobip.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.
Kontakt:Wydział Środowiska i Rolnictwa
(wydział merytoryczny)
tel. (015) 822-65-70,
fax (015) 822-25-04
e-mail: srodowisko@um.tarnobrzeg.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa - Paulina Diugoń tel. 15 81 81 223
e-mail: p.dlugon@um.tarnobrzeg.pl
Referent Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Paruch-Zych - tel. 15 81 81 219
e-mail: m.paruch-zych@um.tarnobrzeg.pl
Kod CPV:85 20.00. 00-1
Źródło: Internet i własne