Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16539830 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-14
Przedmiot ogłoszenia:Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt
Organizator:Gmina Imielno
Adres: Ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. jędrzejowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 510 953 482
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia:
..Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2019r."
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie w okresie od 01.01.2019r. do 31 grudnia 2019r. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno, ich sterylizacja lub kastracja, czipowanie oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na wezwanie przekazywane Wykonawcy faksem, telefonicznie lub e-mailem najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Wyłapywanie i przetrzymywanie w w. zwierząt w schronisku odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017r.. poz. 1840) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. /. 1998r. Nr 116, poz. 753 ).
Szacunkowa liczba odłowionych zwierząt psów wynosi ok. 6 sztuk
Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na odłowienie zwierząt bezdomnych.
1) Obowiązki Wykonawcy:
a) Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie karty informacyjnej zawierającej szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia oraz przebieg jego pobytu w schronisku oraz rejestru wykonanych zabiegów weterynaryjnych (odrobaczania, szczepienia, leczenia, zabiegów eutanazji potwierdzonych wydanym świadectwem eutanazji).
b) W przypadku śmierci zwierzęcia Wykonawca ponosi koszty utylizacji zwłok padlego zwierzęcia.
c) Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w razie konieczności do Lecznicy Weterynaryjnej a następnie do schroniska;
d) Usługa będzie świadczona całodobowo 7 dni w tygodniu po telefonicznym zgłoszeniu przez uprawnione osoby.
e) Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia w ciągu 12 godzin od zgłoszenia;
I) Usługa musi być wykonywana w wymiarze całodobowym, a podmiot musi zapewnić 24 -godzinną (również w dni świąteczne) opiekę weterynaryjną, uważa się. iż podmiot składający
ofertę zobowiązuje się do zachowania pełnej dyspozycyjności tj. po otrzymaniu zgłoszenia podjęcie działań musi nastąpić niezwłocznie,
g) Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;
h) Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;
i) Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku;
j) Zapewnienie dozoru weterynaryjnego na terenie schroniska oraz w razie konieczności poza nim,;
k) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - adopcje; 1) Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt zabranych z terenu gminy Imielno m) Przedstawianie Zamawiającemu co kwartał informacji na temat stanu zwierząt w schronisku, tj. ilość zwierząt przyjętych do schroniska i ilość zdjętych ze stanu.
Miejsce i termin składania ofert: 10) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, pok. 16
1) Ofertę na Formularzu oferty wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej ,,Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2019r." w terminie do dnia 21.12.2018r. do godz. 12:00 w formie:
- pisemnej ( osobiście lub listownie ) na adres: Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Otwarcie ofert:11) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.12.2018r. o godz. 12:15 pok. 12 w budynku Urzędu Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno.
Termin składania:2018-12-21
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019r. do 3 1 grudnia 2019r.
Wymagania:Okres gwarancji: nie dotyczy
Warunki płatności: przelew w stosunku miesięcznym w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej faktury z dokumentami rozliczeniowymi ( wykazem zwierząt wyłapanych z terenu gminy Imielno ).
Rozliczenie: ryczałtowe
1) KRYTERIA OCENY OFERT: Cena: 100%
Inne dodatkowe: nie dotyczy
2) SPOSÓB OCEN OFERT KRYTERIUM DODATKOWEGO: ( nie dotyczy)
3) TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Ofertę na Formularzu oferty wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej ,,Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2019r." w terminie do dnia 21.12.2018r. do godz. 12:00 w formie:
- pisemnej ( osobiście lub listownie ) na adres: Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym długopisem dużymi drukowanymi literami.
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz spięcie jej w sposób trwały.
4) Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów niniejszego zapytania ofertowego lub nieważne na podstawie odrębnych przepisów będą odrzucone. Odrzucone będą również oferty zawierające błędy w obliczeniu ceny.
5) Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą podlegały rozpatrzeniu.
6) Zmiana lub wycofanie oferty:
- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy
pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem ,,Zmiana". - oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem ,,Wycofane"
7) Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczone przez notariusza w przypadku, gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, opatrzona w lewym górnym rogu pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z dokładnym adresem do korespondencji, nr telefonu i oznaczona hasłem ,, Oferta - ,,Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2019r." ,, - Nie otwierać przed 21.12.2018. godz. 12:00
8) Zamawiający nic ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymaganiami punktu poprzedzającego.
9) Zamawiający zastrzega, że ani część, ani całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyny.
Kontakt:13) Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Sobczyk Michał tel. 510 953 482
Numer dokumentu:RL.271.5.2018
Źródło: Internet i własne