Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16025740 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana chodnika w obrębie budynków
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
Adres: ul. 1-go Maja 79, 27-300 Lipsko
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. lipski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 48 3782 342
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia Wymiana chodnika w obrębie budynków DPS Lipsko
Specyfikacja:Zapytanie ofertowe
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - forma elektroniczna: strona internetowa www.dpslipsko.pl
- na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego (DPS Lipsko ul. 1 Maja 79, 27-300 Lipsko,
pokój 33)
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert 18.09.2018 godz. 14.00
Miejsce składania ofert DPS Lipsko ul. 1 Maja 79, 27-300 Lipsko, pokój nr 33
Termin składania:2018-09-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 15.12.2018 r.
Wymagania:Zakres zamówienia Zgodnie z kwestionariuszem ofertowym (załącznik nr 1)
Tryb postępowania Wartość netto zamówienia mniejsza od 30.000 EURO,
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 1. prawidłowo wypełniony i podpisany kwestionariusz ofertowy (załącznik nr 1)

2. parafowany wzór umowy (załącznik nr 2)

3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert Cena 100%
Źródło: Internet i własne
Załączniki: