Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana drewnianej stolarki
Organizator:Gmina Radecznica
Adres: ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica
Województwo / powiat: lubelskie, pow. zamojski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 846818059, fax 846818041
E-mail:
Opis:2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV szt. 8 oraz drzwi wejściowych na drzwi z aluminium szt. 2.
3. Szczegółowy zakres robót przedstawia poniższy przedmiar:
Lp Opis robót Jedn. obm Ilość
1 Demontaż krat okiennych stalowych montowanych wewnątrz ościeżnicy drewnianej m2 15,54
2 Demontaż okien drewnianych dwuramowych z ościeżnicą m2 19,92
3 Demontaż drzwi drewnianych z ościeżnicą 1,48x2,4 mx 1 szt. 1,04x2,4 mx 1 szt m2 6,02
4 Demontaż podokienników z blachy m2 4,89
5 Montaż okien z PCV rozwierno - uchylnych, okleina jednostronna mahoń (strona zewnętrzna), szyba P4B, okucia antywłamaniowe, o podziale jak na poniższym schemacie, 2,04 x l,74mx2 szt. 2,34 x 1,44 mx2 szt 2,34 x 0,84 m x 1 szt 0,84 x 1,44 mx2 szt 1,18 x 1,44 mx 1 szt m2 19,92
6 Montaż drzwi zewnętrznych ocieplonych z aluminium, w górnej części naświetle wys. ok. 0,30 m. dwuskrzydłowe pełne, szerokość jednego skrzydła co najmniej 0,90 m. w świetle otwarcia, wyposażone w zamek rolkowy, obustronny pochwyt, samozamykacz oraz dwa atestowane bezpieczne zamki zamykane na klucz, kolor obustronny brąz, 1,48 x 2,4 m m2 3,55
7 Montaż drzwi zewnętrznych ocieplonych z aluminium, wyposażone w zamek rolkowy, obustronny pochwyt, samozamykacz oraz dwa atestowane bezpieczne zamki zamykane na klucz, kolor obustronny brąz, 1,04 x 2,4 m m2 2,50
8 Montaż podokienników z blachy powlekanej w kolorze brązowym szer. w rozwinięciu do 35 cm szt. 8 m2 4,89
9 Naprawa ościeży po stronie zewnętrznej (uzupełnienie tynku, szpachlowanie,) wraz z dwukrotnym malowaniem farbami zewnętrznymi, elewacyjnymi, m2 8,80
10 Tynk ościeży wraz ze szpachlowaniem po stronie wewnętrznej oraz dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi m2 9,80
4. Podział okna na kwatery wg. poniższego schematu:
5. Oferowane materiały muszą spełniać wymagania dopuszczające do stosowania w budownictwie, co Wykonawca potwierdzi przedkładając do odbioru końcowego robót atesty, aprobaty, deklaracje zgodności.
6. Wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat liczony od dnia sporządzenia protokołu końcowego robót.
Miejsce i termin składania ofert: 16. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy (np. przystawiona pieczęć) oraz opisaną Oferta ,,Wymiana stolarki GOPS Radecznicy" do dnia 22 listopada 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy - pokój nr. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Otwarcie ofert:17. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 12:15.
Termin składania:2018-11-22
Miejsce i termin realizacji:7. Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia 21.12.2018 r. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.
Wymagania:8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 11.Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem.
3) Oferta winna być przygotowana wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
4) Oferta winna być podpisana przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy.
5) W formularzu ofertowym należy podać łączną cenę brutto całości zamówienia.
6) Obliczając cenę oferty należy sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar zawarty w ust. 3 niniejszego zaproszenia. Następnie wyliczone wartości przenieść do formularza ofertowego. Kosztorys ofertowy stanowi obowiązkowy załącznik do oferty brak którego spowoduje
odrzucenie oferty.
7) Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić oprócz wartości samych robót budowlano-montażowych również wszelkie inne koszty towarzyszące warunkujące wykonanie całości zamówienia jak np.:
- zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie robót,
- ewentualne inne roboty budowlane,
- uporządkowanie pomieszczeń i terenu po robotach,
- koszty udzielonej gwarancji,
- pokrycia roszczeń za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim,
12. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione ceny uważać się będzie, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu i nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu.
13. Podane wymiary są mierzone w świetle otworu w ścianie, więc wymiary montażowe w zależności od stosowanej technologii producenta będą się różniły. W związku z tym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych pomiarów.
14. Elementy robót niewycenione a wynikające wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy ul. B. Prusa 21 czynny jest codziennie w dni robocze w godzinach 7.30- 15.00.

18. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
19. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie jedynego kryterium tj. ceny.
20. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
21. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
22. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.gminaradecznica.pl oraz przesłana wykonawcom na wskazaną w ofercie pocztę elektroniczną.
23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
24. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie pisemna umowa z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie. Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik.
25. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z pozostałych ofert.
27. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, innych niż uzyskanych od osób upoważnionych przez Zamawiającego do udzielania wyjaśnień w sprawie zamówienia.
28. Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
29. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Kontakt:26. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Jarosław Wachowicz Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica tel. 846826851, fax 846818041, e-mail radecznicaurzad@o2.pl w godz. 08.00- 15.00.
Numer dokumentu:ZP.271.16.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: