Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-22
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana drzwi wejściowych
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o
Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 34 368 24 61 Fax: 34 365 12 90
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia:
,,Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych
zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o."
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 6 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych
w budynkach przy ul. Kontkiewicza 4a, ul. Warszawskiej 94/96 i ul. Warszawskiej
103 w Częstochowie, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o..
2. Zakres realizacji objęty przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr
5 do niniejszego zaproszenia oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca
w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
wynikające wprost z zapisów zaproszenia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie
można wykonać zamówienia.
UWAGA!
Podane przez Zamawiającego przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), są jedynie materiałem pomocniczym dla
Wykonawcy w ustaleniu ceny ryczałtowej. Opisów robót do wykonania wyszczególnionych
w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB) nie należy traktować jako ostatecznie definiujących
wymagania dla danej roboty. Nawet jeżeli w przedmiarze robót i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) nie ujęto całego
zakresu robót, te roboty muszą być wycenione i wykonane według:
- przedmiaru robót,
- STWiOR i obowiązujących przepisów technicznych,
- wiedzy technicznej,
- zapisów niniejszego Zaproszenia,
w związku z powyższym przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca jest
zobowiązany do przeprowadzenia oględzin miejsca, w którym wykonywane będą roboty.
Strona 2 DTIZ.2610.45.2019
3. W przypadku jeżeli w przedmiarze robót lub Specyfikacji Technicznej wskazano nazwy
wyrobów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i nazwy producenta, danych
technicznych i opisów technologii, stanowią one przykłady elementów, urządzeń
i materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały podane
jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Dopuszcza
się zastosowanie rozwiązań równoważnych (zamienników). Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
elementy, urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w niniejszym zaproszeniu.
4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
niż podane w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych (STWiORB) pod warunkiem zapewnienia parametrów nie
gorszych niż określone w tej specyfikacji, jak również złożenia dla tych materiałów
stosownych dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania
w budownictwie).
5. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia realizowany był:
1) zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane;
2) obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi;
3) obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych
w budownictwie.
6. Teren robót musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody
powstałe w trakcie realizacji zamówienia do wysokości powstałej szkody.
7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
8. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona
w zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2019 r. do godz. 09:00.
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę
i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na:
,,Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych
zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o."
Otwarcie ofert:4) otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24, 42-200 Częstochowa. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie jest jawne. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści wyniki postępowania na stronie internetowej.
Termin składania:2019-08-05
Miejsce i termin realizacji:IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, do dnia
31.10.2019r..
Wymagania:V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1.
2. Wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
niniejszego zaproszenia, polegających na montażu drzwi stalowych - o wartości
minimalnej 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) netto, wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza
zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót
netto zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Strona 3 DTIZ.2610.45.2019
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.*
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień),
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotą w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej.
Wykaz winien być sporządzony przez Wykonawcę według wzoru - załącznika nr 3
do niniejszego zaproszenia.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. nr 63 poz. 394 ze zm.);
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię uprawnień budowlanych wraz z
zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczących
kierownika robót.
7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na minimalną sumę gwarancyjną 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku jeżeli do oferty został
załączony inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy.
8. Kosztorys ofertowy w formie szczegółowej zawierający czynniki cenotwórcze (R,
M, S, Kp, Z).
Strona 4 DTIZ.2610.45.2019
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników
lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.1, 2, 6 i 8 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast
dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania
oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane
przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty.
Dokument wymieniony w pkt 7 może być złożony w formie kserokopii potwierdzonej
za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę należy podać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 poz. 915) i jest ceną ryczałtową.
Cenę należy podać z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku)
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu
do składania ofert oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Strona 5 DTIZ.2610.45.2019
4. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający
jest podatnikiem z tytułu nabywania usług, co wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt 8
ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 roku, poz. 1221 z późn. zm.) oraz załącznika nr 14 do wspomnianej ustawy,
Wykonawca jest w rozumieniu art. 17 ust. 1h powołanej ustawy, podwykonawcą.
5. W związku z pkt VIII.4 niniejszego zaproszenia do składania ofert, Wykonawca
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie zapłaty podatku
VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. Wykonawca podaje w ofercie - załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia
,,Formularzu ofertowym" cenę netto oraz cenę z podatkiem VAT (brutto), natomiast
w odniesieniu do części zamówienia, która prowadzi do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
(tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT) podaje wartość brutto równą
wartości netto danej części zamówienia bez uwzględnienia podatku VAT, będącego
do zapłaty po stronie Zamawiającego.
IX. Kryteria oceny ofert:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie
z zastosowaniem wzoru: (Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów
gdzie Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.
X. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
6. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
Ofertę.
Kontakt:VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby
uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Justyna Banaś - tel. 34 368 24 61 wew. 38, informacje techniczne, referat DTR.
2. Aleksandra Maroń - tel. 34 368 24 61 wew. 45, zamówienia, referat DTIZ.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: