Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2018-07-12
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana drzwi wejściowych do budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16 w Dzierżoniowie
Organizator:Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Adres: Ul. Bielawska 15, 58-200 Dzierżoniów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 074 / 646-46-00 Fax: 074 / 646-46-10
Opis:ZAPYTANIE O CENĘ - Wymiana drzwi wejściowych do budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16 w Dzierżoniowie
Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów do składania oferty cenowej na zadanie pn. ,,Wymiana drzwi wejściowych do budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16 w Dzierżoniowie".
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 23 lipca 2018r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
Otwarcie ofert:Nieprzekraczalny termin wykonania: zostanie ustalony na negocjacjach
Termin składania:2018-07-23
Wymagania:Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
W oferowanej cenie należy uwzględnić:
Warunki płatności - przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferta winna zawierać:
ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
kopię polisy OC na rok bieżących (min. kwota 200 000 zł)
zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu ze świadczeniami (min. okres ważności 23.04.2018)
wypis z ewidencji działalności gospodarczej
wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie objętym zamówieniem
Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.
Kontakt:Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: