Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14653544 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-12-28
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana instalacji elektrycznej
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Adres: ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. głogowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 76-853-11-94 lub 503-016-288, tel. 76-853-11-31, fax. 76-853-11-01
Opis:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wita Stwosza 4-4c w Głogowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku
przy ul. Wita Stwosza 4-4c w Głogowie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi w zakresie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych (bez piwnic) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wita Stwosza 4-c w Głogowie, jak niżej:
- wykonanie wewnętrznych linii zasilających
- wykonanie rozdzielnic głównych RG+TA1 i RG+TA4
- wykonanie tablic administracyjnych TA2
- wykonanie rozdzielnic licznikowych RL
- wykonanie zabezpieczeń obwodów mieszkaniowych na poszczególnych piętrach
- wykonanie instalacji oświetlenia ciągów komunikacyjnych (korytarzy i klatek schodowych)
- wykonanie instalacji ochronnych
- pomiary elektryczne.
Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany (zakres prac bez piwnic), specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót opracowane przez firmę ELNET SERWIS Maciej Piotrowski, ul. Lwowska 8/15, 59-220 Legnica: zał. nr 9, 10, 11 do SIWZ.
Przedmiar robót został zaktualizowany przez Zamawiającego.
Zamawiający żąda aby kosztorysy dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej dodatkowo zawierały cenę za oplombowanie urządzeń pomiarowo-rozdzielczych, cenę za wyłączenie napięcia podczas wykonywania czynności montażowych oraz cenę za załatwienie wszelkich spraw związanych z oplombowaniem urządzeń pomiarowo-rozdzielczych.
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
Specyfikacja:SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia 08.01.2018 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 210, II piętro)
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.01.2018 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej ZGM (pok. nr 214, II piętro)
Termin składania:2018-01-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy
Wadium:3.000,00 zł
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale XI ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale X, ust.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.2. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót ogólnobudowlanych w zakresie remontu klatek schodowych budynków mieszkalnych lub użytkowych z uwzględnieniem modernizacji instalacji elektrycznych.
10.3. Dysponują m.in. 5 osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi o konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
10.4. Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
10.5. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
10.6. Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XI SIWZ.
11. Kryterium oceny ofert: 100% cena
14. Termin związania ofertą - 30 dni.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
18. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami.
Kontakt:Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Zastępca Kierownika ADM ,,Hutnik" ds. Technicznych, p. Piotr Furmański, tel. 76-853-11-94 lub 503-016-288.
Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie - p. Marta Okła lub p. Sławomir Sadecki - tel. 76-853-11-31, fax. 76-853-11-01
Źródło: Internet i własne
Załączniki: