Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14743018 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-17
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana instalacji elektrycznej
Organizator:Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Adres: Ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 466 47 25
Opis:Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Pocztowej 25 w Goleniowie
Zakres zamówienia obejmuje kompleksową wymianę starej instalacji elektrycznej miedziano-aluminiowej na nową w całym lokalu mieszkalnym, przy ul. Pocztowej 25.
2. W ramach prac należy wykonać pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiar skuteczności przeciwporażeniowej (badanie skuteczności zerowania) oraz pomiar wyłączników różnicowoprądowych. Protokół z wykonania pomiarów stanowić będzie podstawę do odbioru wykonanych prac.
Do Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, dotyczących planowanych robót, z dostawcą energii elektrycznej.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bieżącej konsultacji z Zamawiającym istotnych uzgodnień i rozwiązań oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie realizowanych prac.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, z zamieszczonym napisem:
OFERTA - NIE OTWIERAĆ do 31.01.2018 r. ,,Wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Pocztowej 25 w Goleniowie"
Termin składania ofert do 31.01.2018 r. do godz. 14:00.
Miejsce składania ofert: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pok. nr 7 sekretariat.
Termin składania:2018-01-31
Miejsce i termin realizacji:Oczekiwany termin wykonania: 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Istotne warunki zamówienia:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac.
3. W ofercie należy uwzględnić:
o termin wykonania zamówienia,
o proponowany przez Wykonawcę okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne.
4. Cena oferty traktowana będzie, jako wynagrodzenie ryczałtowe.
5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury oraz na własną odpowiedzialność i ryzyko zebrać wszelkie informacje niezbędne do złożenia propozycji cenowej, którą należy podać w formie ryczałtu, na podstawie kosztorysu ofertowego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na dokonanie oględzin lub pomiarów na terenie nieruchomości oraz zebrania innych informacji niezbędnych do złożenia oferty. Uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z inspektorem prowadzącym przedmiotowa sprawę.
7. Najkorzystniejsza oferta cenowa może stanowić podstawę do zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zadania.
8. Przestawiona oferta cenowa nie będzie stanowić oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Art. 66 Kc). Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez wskazania przyczyny.
Wymagany termin gwarancji: 36 m-cy.
Dokumenty składające się na ofertę oraz sposób przygotowania oferty:
Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Adam Rojek - inspektor nadzoru, tel. 91 466 47 25
Numer dokumentu:GTBS/DT/ZP/JK/3.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: