Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25040341 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-04-17
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji domofonowej
Organizator:Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o
Adres: ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 513-000-912 lub 513-000-899
E-mail:
Opis:Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej progu 130 000 zł, prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych

pod nazwą:
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy Ul. Kaplicznej 19/3 i 4, Kaplicznej 23/1 i 2 oraz montaż instalacji domofonowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku przy Ul. Topazowej 6 Bydgoszczy
li. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej (dalej Roboty) obejmujących wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych nr 3,4 w budynku przy Ul. Kapliczna 19 i lokalach mieszkalnych nr 1,2 w budynku przy Ul. Kapliczna 23 oraz montaż instalacji domofonowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w części wspólnej (administracyjnej) budynku przy Ul. Topazowej 6, zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:
1) zadanie nr 1: roboty budowlane (Roboty) obejmujące wymianę (remont) wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych nr 3,4 w budynku przy Ul. Kaplicznej 19 w Bydgoszczy
2) zadanie nr 2: roboty budowlane (Roboty) obejmujące wymianę (remont) wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych nr 1,2 w budynku przy Ul. Kaplicznej 23 w Bydgoszczy
3) zadanie nr 3: roboty budowlane (Roboty) obejmujące montaż instalacji domofonowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej oświetleniowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy Ul. Topazowej 6 w Bydgoszczy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzai i zakres Robót objętych zamówieniem! określają załączniki:
1) zadanie nr 1 - dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5) do SWZ obejmująca:
o przedmiary robót odpowiednio dla danego lokalu
o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
2) zadanie nr 2 - dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6) do SWZ obejmująca:
o przedmiary robót odpowiednio dla danego lokalu
o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
3) zadanie nr 3 - dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7) do SWZ obejmująca:
o przedmiary robót odpowiednio dla danego lokalu
o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Podstawowe zasady określenia zakresu i sposobu realizacji Robót:
1) Roboty należy wykonać zgodnie z SWZ i załącznikami do SWZ, w tym: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 póz. 2351 z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. Ilości jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach mają charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe, za wyjątkiem przypadków, gdy różnica między ilością jednostek przedmiarowych robót założonych dla danej pozycji przedmiaru, a ilością, która okazała się konieczna do wykonania przekracza 30%.
3) Jeżeli w trakcie realizacji Robót powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i przedmiotu Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokołem konieczności - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.
4) Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót dodatkowych bez uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunków ich wykonania przez Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych.
5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie dokumentacją postępowania, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych.
6) W trakcie realizacji Robót Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.
7) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.
8) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1213 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.
9) Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.
10) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z póżn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest ponadto zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych i prac rozbiórkowych (demontażowych)
4. Rozwiązania równoważne:
1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej załącznikach tj. dokumentacji technicznej, a w szczególności opisach technicznych, projektach budowlanych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskiwanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do SWZ i nie powodują wyższych kosztów eksploatacji.
2) Zamawiający informuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej postępowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR - ma charakter przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów/urządzeń równoważnych.
3) Przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji Robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego w postępowaniu spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wskazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy badaniu oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia ujęte przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Dodatkowe warunki realizacji robót budowlanych w zamieszkałych (czynnych! budynkach :
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robót, zachowania ciągłości i nieuciążliwości w komunikacji do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia na czas realizacji robót, wszystkich elementów wewnętrznych/zewnętrznych budynku, które mogą być narażone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robót, takich jak np. drzwi wejściowe do budynku, okna w częściach wspólnych budynku, schody i balustrady w ciągach komunikacyjnych itp.
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennego sprzątania po wykonanych robotach wszystkich ciągów komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.) - w razie zaistnienia takiej konieczności, w tym na polecenie inspektora nadzoru ADM. Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt, pojemników na odpady, do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych.
6. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji robót elektrycznych:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty w branży elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej (wykonanie pomiarów i sporządzenie stosownych protokołów) były realizowane po stronie wykonawcy wyłącznie przez osoby posiadające stosowne wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje (w tym uprawnienia elektroenergetyczne SEP, grupa I na dozór i eksploatację). Zamawiający informuje, że protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych (powykonawcze) winny być podpisane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt wymagany sprzęt do realizacji niniejszego zamówienia tj. przyrządy pomiarowe, które powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa CE i być oznaczone tym znakiem oraz powinny być wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzętu.
3) po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest również sporządzić uproszczoną dokumentację powykonawczą w zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.
7. W przypadku realizacji robót elektrycznych w zamieszkałych (czynnych) lokalach mieszkalnych Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
1) zabezpieczania mebli i wyposażenia znajdującego się w tych lokalach przed zniszczeniem lub zabrudzeniem (obowiązek stosowania folii ochronnej),
2) stosowania do kucia urządzeń bezpyłowych i odkurzacza przemysłowego
3) ewentualnego przesuwania/przenoszenia mebli i wyposażenia oraz ich czasowy demontaż i ponowny montaż, w przypadku prowadzenia za nimi instalacji elektrycznych
4) sprzątania na bieżąco pomieszczeń po zakończeniu prac remontowych (w szczególności zamiatanie i mycie podłóg ciągów komunikacyjnych korytarzy i klatki schodowej).
5) uzgadniania na bieżąco z najemcami/użytkownikami lokali terminów wykonywania prac (ponieważ są to lokale czynne należy również uwzględniać godz. popołudniowe oraz dni wolne od pracy)
6) pisemnego informowania właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców o każdorazowej odmowie najemcy lokalu na wpuszczenie wykonawcy do lokalu lub braku dostępu do lokalu z innych powodów, celem realizacji robót.
8. Minimalny wymagany przez Zamawiającego ,,termin gwarancji i rękojmi" na wykonany przedmiot zamówienia wynosi:
o 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć miesięcy) na wykonane roboty budowlane, prace instalacyjne i montażowe, w tym okablowanie - licząc od daty końcowego odbioru robót.
o 24 miesiące (słownie: dwadzieścia cztery miesiące) na dostarczone i zamontowane urządzenia (w tym domofon) licząc od daty końcowego odbioru robót.
9. Zamawiający wymaga aby w całym okresie realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich zadań! Wykonawca dysponował:
o osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub osobą posiadająca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru (Grnpal) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną tzw. świadectwo kwalifikacyjne Gid
o osobą posiadająca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji (Grupal) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną tzw. świadectwo kwalifikacyjne Gie oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w tym zakresie
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz wzajemne prawa i obowiązki stron -zawiera ,,Wzór Umowy" stanowiący załącznik Nr3doSWZ.
Miejsce i termin składania ofert: IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy Ul. Gdańskiej 30 (2 piętro pokój nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2023r. do godz. 10:00.
2. Oferty w formie elektronicznej należy przesłać terminie do dnia 28.04.2023r. do godz. 10:00 na adres e-mail Zamawiającego: zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Otwarcie ofert:X. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2023r. o godz. 10:10 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy Ul. Gdańskiej 30/5 (2 piętro, pokój nr 2) 2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 3. Otwarcie ofert nie jest jawne i odbywa się bez udziału wykonawców.
Termin składania:2023-04-28
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia (termin zakończenia Robót):
1) dla zadania nr 1 - do 50 dni od daty zawarcia umowy
2) dla zadania nr 2 - do 50 dni od daty zawarcia umowy
3) dla zadania nr 2 - do 60 dni od daty zawarcia umowy
Wymagania:2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
Nie dotyczy postępowania. Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu, od spełnienia których uzależniony jest udział wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w tym złożenie oferty .
V. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z poniższych przesłanek tj. Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
o handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
o o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. póz. 1133 oraz z 2021 r. póz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 463, 583 i 974),
o finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
o o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
o powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1745),
o przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
o o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 Iutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
7) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
8) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
2. Zamawiający informuję, że na podstawie art.7 ust.l ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3).
3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust.2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, którą nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
4. Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu okoliczności wskazanych przez Zamawiającego w SWZ (podstawy wykluczenia z postępowania) każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. spółka cywilna, oświadczenie składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Forma składanych dokumentów:
ofertę oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia składane są w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Dokumenty elektroniczne mogą zostać podpisane odpowiednio elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną w wariancie uproszczonym tj. poprzez złożenie skanu dokumentu wytworzonego pierwotnie w formie papierowej czyli formy papierowej dokumentu podpisanego przez wykonawcę, a następnie zeskanowanie tego dokumentu i przesłanie go przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail zamawiającego (np. w formacie pliku .pdf) tj.:
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną Ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. Przez wymóg złożenia tylko jednej Oferty należy rozumieć złożenie przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia tylko jednej oferty na poszczególną część zamówienia. Oznacza to, że wykonawca nie może złożyć dwóch ofert na poszczególną część zamówienia. Za naruszenie tego wymogu uznaje się także złożenie oferty na daną część zamówienia przez wykonawcę działającego wspólnie z innymi wykonawcami w dwóch lub więcej konfiguracjach podmiotowych, składających ofertę na tę samą część zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w stosunku do wszystkich części zamówienia, na dowolną liczbę części (zadań). Zamawiający informuje, że temu samemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na wszystkie części zamówienia.
4. Oferta może dotyczyć jednej, dwóch lub wszystkich trzech części (zadań). Jeżeli oferta nie jest składana na wszystkie części, wówczas przeznaczone do wypełnienia pola formularza oferty, które dotyczą części (zadania) nieobjętego ofertą wykonawcy należy przekreślić lub wpisać ,,nie dotyczy" lub pozostawić puste (niewypełnione).
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
7. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
8. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.
Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) odpowiednie pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika a zakres pełnomocnictwa nie wynika z dokumentów rejestrowych podmiotu (KRS, CEiDG) lub z innych dokumentów załączonych do oferty
2) oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru załącznika
9. Wymaga się, aby oferta składana przez wykonawcę w formie pisemnej była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przez jej otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie postępowania, którego dotyczy składana oferta tj.:
Oferta w postępowaniu nr 20/NA/2023 Roboty instalacyjne branży elektrycznej
10. Tajemnica przedsiębiorstwa :
1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2) zgodnie z art.ll ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
3) jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę dowód (wyjaśnienia), po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie - nie będzie uznany za wystarczający, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne i informacje te zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.
4) w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, ale nie załączył jednocześnie dowodów to potwierdzających, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie w tym zakresie jest ,,nieskuteczne" i nie będzie wzywał Wykonawcy do składania dodatkowych wyjaśnień, a informacje te jako ,,błędnie zastrzeżone" zostaną ujawnione.
11. Pełnomocnictwo:
o gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (oryginał lub skan pełnomocnictwa)
o W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
° postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
° wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
° ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
VIII. Sposób obliczania ceny oferty
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego (załącznik nr 1). Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania obowiązującej, zgodnej z przepisami stawki podatku VAT, która na dzień wszczęcia postępowania wynosi VAT 8 %.
2. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
5. Cena ofertowa podana przez wykonawcę jest ceną ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia i musi uwzględniać koszty wszystkich prac oraz robót budowlanych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk, orientacyjny charakter przedmiaru robót, wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót (np. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy wraz z jego późniejszą likwidacją itp.), uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści SWZ, dokumentacji technicznej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, warunków umowy. Należy uwzględnić wszelkie towarzyszące temu procesowi czynności i koszty z tym związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nie przewidzianych lub w ilości większej niż założono pierwotnie dokumentacji technicznej. Ponadto Wykonawca winien we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczyć zasilanie placu budowy, co również winien uwzględnić w cenie oferty.
6. Wykonawca aby prawidłowo wyliczyć całkowita cenę ofertowa dla danego zadania zobowiązany jest wypełnić w kolejności wszystkie pożycie tabeli kalkulacyjnej dotyczące tego zadania, podając oferowane ceny (ryczałt) za wykonanie robót elektrycznych w poszczególnych lokalach/nieruchomościach objętych zakresem niniejszego zamówienia.
1) W przypadku, gdy całkowita cena oferty brutto nie będzie równać się sumie cen jej elementów składowych, wówczas Zamawiający dokona poprawienia całkowitej ceny ofertowej jako omyłki rachunkowej, poprzez prawidłowe zsumowanie jej elementów składowych.
2) w przypadku, gdy Wykonawca poda w formularzu ofertowym całkowitą cenę brutto oferty, nie wskazując cen jej poszczególnych elementów składowych w formularzu cenowym, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ oraz zawierająca błąd w obliczeniu ceny.
7. Cenę oferty należy obliczyć w sposób uwzględniający w szczególności:
1) wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie;
2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia;
3) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z SWZ i załączników do SWZ
4) wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa regulującego przedmiotową problematykę;
5) formę wynagrodzenia ryczałtowego zdefiniowanego w art.632 Kodeksu cywilnego
6) udzielenie co najmniej 36 miesięcznego terminu gwarancji/rękojmi na wykonane roboty budowlane, prace montażowe i instalacyjne )w tym okablowanie) oraz co najmniej 24 miesięcznej gwarancji/rękojmi na dostarczone i zamontowane urządzenia (w tym domofon)
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
9. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
10. Zamawiający we wszystkich rozliczeniach krajowych, w których występuje podatek VAT i które są udokumentowane fakturą VAT stosuje mechanizm podzielonej płatności.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
o o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
o o cenach lub kosztach zawartych w ofertach;
o o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. W celu skrócenia czasu udzjelenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: zamowieniapubliczne@adm.com.pl
XIII. Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca (o ile są już znane) podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
XIV. Czynności przed zawarciem umowy
1. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. W celu zawarcia umowy, wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejsza - przed podpisaniem umowy składa następujące dokumenty i oświadczenia :
1) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2) pełnomocnictwo jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (np. polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem opłacenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej), w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim na kwotę (sumę) ubezpieczenia minimum 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
UWAGA: ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu terminu ubezpieczenia przed dniem zakończenia umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem opłacenia należnych składek.
4) oświadczenie o udzieleniu gwarancji według wzoru Zamawiającego (załącznik nr 4 doSWZ)
5) oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - aktualne na dzień
zawarcia umowy dotyczące braku przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art.7 ust.l ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - według wzoru Zamawiającego
UWAGA:
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
XV. Pozostałe informacje dotyczące postępowania
1. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00;
2. Warunki realizacji zamówienia, wzajemne prawa i obowiązki stron - określa wzór umowy - stanowiący załącznik do niniejszego postępowania. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączonym do postępowania wzorze umowy;
3. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Oferta wykonawcy, który złożył najtańszą ofertę a który nie wykazał spełniania określonych w postępowaniu warunków udziału dotyczących minimalnego doświadczenia zawodowego wykonawcy - zostanie odrzucona.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi.
Wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji i rękojmi na cały wykonany przedmiot zamówienia tj. na wykonane roboty, prace instalacyjne i montażowe wynosi 36 miesięcy (słownie miesięcy: trzydzieści sześć) licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia. Minimalny wymagany przez Zamawiającego ,,termin gwarancji i rękojmi" na dostarczone i zamontowane urządzenia (w tym domofon) wynosi 24 miesiące licząc od daty końcowego odbioru robót.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy cen ofertowych i w przypadku wystąpienia podejrzenia rażąco niskiej ceny lub znacznej rozbieżności cen ofertowych - wezwania wybranych wykonawców do złożenia stosownych wyjaśnień w zakresie oferowanej ceny, sposobu jej kalkulacji itp. Wezwany wykonawca, który nie złoży w terminie wymaganych wyjaśnień lub którego wyjaśnienia okażą się zbyt ogólnikowe, lakoniczne i nieuzasadniające możliwości zaoferowania danej ceny ofertowej - zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona. Ocena wyjaśnień złożonych przez wykonawcę i ewentualna decyzja o odrzuceniu oferty wykonawcy jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgłosić Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowość przejęcia placu budowy oraz dostarczyć następujące dokumenty :
1) oświadczenie wykonawcy wskazujące:
o osobę posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub osobą posiadająca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru (Grupal) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną tzw. świadectwo kwalifikacyjne Gid
o osobę posiadająca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji (Grupal) w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną tzw. świadectwo kwalifikacyjne Gie oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w tym zakresie
2) kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) uprawnień/kwalifikacji zawodowych wskazanych w pkt 1) osób realizujących zamówienia.
Uwagi:VI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający porówna i oceni oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z następującymi kryteriami:
* kryterium ,,CENA" (C) - waga kryterium 100 % (max. do uzyskania 100 pkt.)
3. punktacja w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
C = ( C min.: Cob) x 100 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,CENA"
C min. - najniższa zaoferowana cena brutto oferty spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu C ob - cena brutto oferty badanej
Kontakt:XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami (w sprawach merytorycznych) jest
o kierownik działu zamówień publicznych ADM - p. Tomasz Skierecki tel. 513-000-899
o samodzielny specjalista działu zamówień publicznych ADM - p. Jolanta Koczorowska tel. 513-000-912
Numer dokumentu:20/NA/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: