Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17615110 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana instalacji gazowej
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:(074) 842-37-41, 74 887 05 10
E-mail:
Opis:wymiana instalacji gazowej
Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Sucharskiego 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 23.07.2019 r., do godz. 10:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 23.07.2019 r., godz. 11:00
Termin składania:2019-07-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej
Wymagania:Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy
Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl. Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA !!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z dokumentacji technicznej dostępnej do wglądu w BOK ,,Sobięcin" ul. 1 Maja 81a w Wałbrzychu. Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
W przypadku, gdy zajdzie konieczność wymiany instalacji gazowej w lokalach gminnych, prace te zrealizuje wykonawca wyłoniony do wymiany instalacji w częściach wspólnych z zachowaniem stawek robocizny, narzutów i cen materiałów, jakie zastosował w kosztorysie
ofertowym na część wspólną.
Obowiązki Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w drodze niniejszego postępowania konkursowego określone zostały w § 5 wzoru umowy dostępnej na stronie www.mzbwalbrzvclt.pl Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym winien zapoznać się z obowiązującymi
wzorami umów.
Przewidywany sposób rozliczenia prac : kosztorys ryczałtowo-ilościowy.
Uwagi:Termin związania ofertą: 90 dni
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10), e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: