Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana izolacji sieci magistralnej
Organizator:Fortum Network Płock Sp. z o.o
Adres: ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 785 054 301, +48 785 054 301
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67700
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.05.00-00-0029/18 - Przebudowa sieci ciepłowniczej w Płocku celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów

Opis
1. Przedmiotem zamówienia jjest wymiana izolacji sieci magistralnej o średnicy 2xDN700, wzdłuż od Ul. Długiej do Ul. Przemysłowej w Płocku o długości ok 1748,13 mb (w tym: 872,49 mb zasilenie i 875,64 mb powrót). Przedmiot zamówienia jest podzielony na 5 odcinków:
1.1 Odcinek 1 pomiędzy punktami A1 i B1 (zasilenie) i punktami A2 i B2 (powrót) o łącznej długości ok 327,30 mb otuliny dn 700 mm (dalej Odcinek 1)
1.2. Odcinek 2 pomiędzy punktami B1 i C1 (zasilenie) i punktami B2 i C2 (powrót) o łącznej długości ok 370,22 otuliny dn 700mm (dalej Odcinek 2)
1.3 Odcinek 3 pomiędzy punktami C1 i D1 (zasilenie) i punktami C2 i D2 (powrót) o łącznej długości ok 387,40 mb otuliny dn 700 mm (dalej Odcinek 3)
1.4 Odcinek 4 pomiędzy punktami D1 i E1 (zasilenie) i punktami D2 i E2 (powrót) o łącznej długości ok 378,64 mb otuliny dn 700 mm (dalej Odcinek 4)
1.5 Odcinek 5 pomiędzy punktami E1 i F1 (zasilenie) i punktami E2 i F2 (powrót) o łącznej długości ok 284,57 mb otuliny dn 700 mm (dalej Odcinek 5)
W ramach realizacji Odcinka 5, Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia wraz z odtworzeniem terenu i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.
2 Przedmiot niniejszego zamówienia jest częścią (etap 2) zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa sieci ciepłowniczej w Płocku celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów".
3 Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa SIWZ, wzór umowy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWIORB).
4 W STWIORB zostały wskazane wymagane minimalne parametry techniczne izolacji sieci ciepłowniczych napowietrznych.
5 W każdym przypadku, gdy załączone do SIWZ dokumenty wskazują nazwę własną producenta lub pochodzenie (marka, znak towarowy) elementów infrastruktury ciepłowniczej dopuszcza się wykorzystanie elementów równoważnych, w tym wyprodukowanych przez innego producenta, o ile spełniają one wszystkie normy i wymagania wskazane w tych dokumentach tj. zapewnią uzyskanie minimalnych parametrów technicznych nie gorszych niż podanych wyżej dokumentach. Ewentualnie wskazana nazwa własna, pochodzenie, marka, znak towarowy, numer katalogowy elementów infrastruktury ciepłowniczej ma jedynie charakter pomocniczy obrazujący przykład/wzór rozwiązania technicznego/technologicznego i nie należy ich traktować jako jedyne dopuszczalne przez Zamawiającego rozwiązanie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o doprecyzowanie zakresu. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest zobowiązany wykazać na etapie składania ofert, że zaoferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zakres równoważności został opisany w STWIORB poprzez wskazanie minimalnych parametrów technicznych.
6 Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty remontowe i użyte materiały izolacyjne na sieci ciepłowniczej napowietrznej objętej przedmiotem postępowania - wymagany okres gwarancji i rękojmi - 5 lat (60 miesięcy).
7 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji zamówienia przedstawiono we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
8 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. prac montażowych izolacji.
Okres gwarancji
5 lat - 60 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-27
Termin składania:2021-09-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Płock
Gmina
Płock
Miejscowość
Płock
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1 Termin realizacji całości zamówienia (tj. Odcinków 1, 2, 3, 4, 5) do 240 dni od dnia podpisania umowy.
2 Termin wykonania poszczególnych robót Wykonawca wskaże w Harmonogramie robót,
o którym jest mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5 Wzoru umowy i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu.
Wadium:10 000,00 PLN
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach
określonych we Wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzania zmian postanowień umownych, w przypadkach i
zakresach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Dodatkowe informacje:
Zamknięcie postępowania, odwołanie warunków przetargu:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej, bez podawania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania warunków przetargu przed upływem terminu składania
ofert.
3. O zamknięciu postępowania / odwołania warunków przetargu Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i umieści tę informację na stronie internetowej,
na której udostępnione jest zapytanie ofertowe i w sposób, w jaki było upublicznione zapytanie ofertowe, w
tym w Bazie konkurencyjności.
4. W przypadku zamknięcia postępowania / odwołania warunków przetargu Wykonawcom nie przysługuje
zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
UWAGA:
Warunki udziału w postępowaniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z
załącznikami oraz dokumentacja składająca się na STWIORB wraz z załącznikami.
Sposób komunikacji z Zamawiającym oraz termin i miejsce składania ofert wskazano w SIWZ.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postepowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału:
Wykonawca posiada odpowiednią zdolność techniczną i zawodową tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci napowietrznej (m.in. ciepłowniczej, wodnej, parowej, technologicznej lub innej), które obejmowało/obejmowały wymianę izolacji i prowadzenie prac antykorozyjnych na sieci, o długości min. 300 m łącznie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W postepowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału:
dysponuje lub będzie dysponował odpowiednio przygotowanym potencjałem osobowym jaki będzie skierowany do realizacji zamówienia, tj.
Kierownikiem robót - min. 1 (jedna) osoba posiadająca doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert podczas realizacji zamówienia lub zamówień polegającego/polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci napowietrznych (m.in. ciepłowniczej, wodnej, parowej, technologicznej lub innej), które obejmowało/obejmowały wymianę izolacji i prowadzenie prac antykorozyjnych na sieci, o długości min. 300 m łącznie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postepowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału: Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca spełnia warunek przedmiotowy - zaoferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego tj. przewidziane do zastosowania materiały izolacyjne i blacha ochronna do realizacji przedmiotowego zamówienia spełniają wymogi określone przez Zamawiającego.
W postepowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału:
1.?Wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.?Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.?Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.?Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiający czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Wykonawca spełnia warunek przedmiotowy - zaoferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego tj. przewidziane do zastosowania materiały izolacyjne i blacha ochronna do realizacji przedmiotowego zamówienia spełniają wymogi określone przez Zamawiającego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. Należy wypełnić formularz przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ.
Jeżeli oferta nie będzie sporządzona na wzorze formularza oferty, lecz jej treść będzie odpowiadała treści SIWZ, oferta taka nie zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów SIWZ.
2. Pełnomocnictwo. Jeżeli dotyczy, w szczególności gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
3. Dowód wniesienia wadium. Zgodnie z pkt 9.9. SIWZ .
Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków ubiegania się o zamówienie:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że
Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot.
3. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
5. Inne dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
- wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dotyczy tylko Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwymze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Oświadczenie powinno być złożone odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w pkt. 5.1.6 SIWZ.
7. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wg wymagań podanych w Rozdziale 5.1.5 lit. a) SIWZ, wraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienia wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty Wykonawcy składają łącznie.
Informację należy przygotować wg Załącznika nr 5 do SIWZ.
8. Oświadczenie dotyczące Kierownika robót wraz z informacjami na temat jego/ jej, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Oświadczenie powinno potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5.1.5 lit. b) SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument Wykonawcy składają łącznie. Oświadczenie należy przygotować wg Załącznika nr 6 do SIWZ
9. Dokumenty potwierdzające, że przewidziane do zastosowania materiały izolacyjne i blacha ochronna do realizacji zamówienia spełniają minimalne parametry techniczne określone w STWiORB
tj.:
A) Karty charakterystyki wyrobu lub dokumenty równoważne;
B) Karty katalogowe wyrobu lub dokumenty równoważne;
C) Aktualne aprobaty techniczne lub aktualną Krajową ocenę techniczną (KOT) lub aktualną Europejską ocenę techniczną (ETA) lub dokumenty równoważne
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty Wykonawcy składają łącznie.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-03
Data ostatniej zmiany
2021-09-03

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą ilość punktów w kryterium:
Oferowana cena brutto (C) - 100 % (waga kryterium)
2. Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
Wszystkie informacje dot. kryterium oceny ofert zawiera SIWZ.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Łukasz Oczkowicz
tel.: +48 785 054 301
e-mail: przetargi@fortum.com
Sławomir Fijałkowski
tel.: +48 785 054 301
e-mail: przetargi@fortum.com
Kod CPV:45200000-9, 45230000-8, 45231000-5
Numer dokumentu:2021-6771-67700, FNP/3/2021/EU
Źródło: Internet i własne
Załączniki: