Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-29
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana okien
Organizator:"POLSKIE TATRY" S.A.
Adres: ul. DROGA DO BIAŁEGO 7C, 34-500 ZAKOPANE
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tatrzański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (18) 20-637-30 fax. (18) 20-157-70
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na wymianie okien w obiekcie Antałówka, należącym do Spółki POLSKIE TATRY S. A., zlokalizowanym przy ul. Wierchowa 2 w Zakopanem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na wymianie okien w obiekcie Antałówka, zgodnie z przedstawioną ofertą oraz ustaleniami, co do ilości okien i ceny montażu:
Zakres prac obejmuje:
- demontaż i utylizację starych okien,
- dostawę i montaż 80 m2 nowych okien,
- dobór okien oraz sposób ich montażu nie powodujący wadliwego działania systemu wentylacji, obiegu powietrza co może prowadzić do skraplania się wody na oknach i zagrzybienia (mikrowentylacja zgodnie z wymaganiami technicznymi),
- prace wykończeniowe - obróbka szpalet wokół okien zewnętrznych i wewnętrznych, tynkowanie, obróbki blacharskie (wymiana starych blach przy oknach wraz z parapetami zewnętrznymi),
- montaż okien winien być montażem trwałym i bez mostków cieplnych z połączeniem i uszczelnieniem pianką okna z murem ościeży,
- dobór okien i drzwi zgodnie z aktualnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej,
- w przypadku okien o dużych wymiarach skrzydeł wymagane zastosowanie wzmocnionych okuć, lub systemu umożliwiającego mycie zewnętrznych połaci okien od środka budynku.
2) Przed sporządzeniem oferty. Oferent powinien dokonać oględzin miejsca prac, w celu omówienia szczegółów zlecenia. Podczas oględzin Oferent jest zobowiązany do wykonania pomiarów i szacunków, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty.
3) Wszystkie prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z PN oraz sztuką budowlaną oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami!!!
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona osobiście w Sekretariacie Spółki, za pomocą poczty lub kuriera
na adres: POLSKIE TATRY S.A., ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane lub za pomocą poczty elektronicznej na adres zarzad@polskietatry.pl
2. Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 30.11.2018 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin składania:2018-11-30
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 03.12.2018r. do 21.12.2018r.
Wymagania:IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
- zawierać wartość oferty (netto i brutto),
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta lub osobę upoważnioną na mocy ważnego pełnomocnictwa.
Do oferty należy dołączyć:
- odpis z KRS Oferenta lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- oświadczenie potwierdzające okres działalności firmy na rynku.
Uwagi:Protokół z wyboru ofert będzie do wglądu w siedzibie Spółki POLSKIE TATRY S. A. w Dziale Obsługi Technicznej Inwestycji i Zaopatrzenia, ul. Droga do Białego 7, 34-500 Zakopane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez obowiązku podawania przyczyny.
Kontakt:VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje udzielane są przez następujące osoby:
Paweł Pyż - Kierownika Działu Obsługi Technicznej, Inwestycji i Zaopatrzenia - tel. 602-227-401 Marek Wojtowicz - Kierownik Zespołu Pensjonatów Antałówka - tel. 606-916-306
Numer dokumentu:10/DT/2018
Źródło: Internet i własne