Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-03
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana okien i drzwi balkonowych
Organizator:Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Adres: ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 89 624 85 11
Opis:wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie".

Zakres robót objętych zamówieniem wg kosztorysów ofertowych.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2018r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
Termin składania:2018-07-16
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia.

30.09.2018r.
Wymagania:Tryb postępowania.

Zapytanie ofertowe - z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8 ustawy.

Zamówienie przeprowadzane na podstawie ,,REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO", stanowiącego załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 207/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie z dnia 29 kwietnia 2014r.
Kryteria wyboru oferty.

100% cena.

Oferent jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować całość wykonania przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3.

6. Sposób przygotowania oferty.

1/ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z wykorzystaniem formularza ofertowego (załącznik nr 1), umieścić w zamkniętej kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania.

Koperta /opakowanie/ powinna być opisana w następujący sposób:

- nazwa i adres Zamawiającego;

- nazwa i adres (firmy) Oferenta;

- z adnotacją ,,OFERTA CENOWA na wykonanie wymiany okien i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie".

2/ Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta;

- kserokopie niezbędnych uprawnień w przedmiocie zamówienia;

- kosztorysy ofertowe;

- zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 2).
Okres związania z ofertą - 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Dokumenty oferentów, którzy nie zostali wybrani nie będą odsyłane.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: