Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24403248 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-16
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana oświetlenia
Organizator:DOMEL MEBLE PODŁOGI SP. Z O .O. SP. K
Adres: SŁONECZNA 6, 63-300 Kępno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pleszewski
Państwo: Polska
NIP:PL6192042924
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139344
Opis:3/2022
Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 -

Część 1
wymiana oświetlenia

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Proces produkcyjny i praca biurowa w firmie DOMEL prowadzone są na dużej powierzchni, która musi zostać odpowiednio oświetlona w celu zachowania komfortu pracy. Oświetlenie prowadzone przez cały rok generuje wysokie koszty, ponieważ instalacja nie jest nowa i nie jest efektywna energetycznie. Zgodnie z wnioskami z audytu energetycznego, możliwe jest dokonanie zmian, które ograniczą koszty zużycia energii do oświetlenia budynków.
Planowana modernizacja obejmować będzie zainstalowanie/wymianę 722 punktów świetlnych - opraw oświetleniowych z energooszczędnymi źródłami światła typu LED. W celu wykonania usługi należy dokonać demontażu obecnych lamp i opraw (każda z obecnie zainstalowanych lamp posiada indywidualny wyłącznik, patrz załączone zdjęcie) i w to miejsce należy dokonać montażu nowych lamp i opraw oświetleniowych (wraz z w/w indywidualnymi wyłącznikami) z energooszczędnymi źródłami światła typu LED.
Minimalne parametry techniczne:
- długa żywotność świecenia (minimum 50 tyś. h),
- odporność na wstrząsy przemysłowe,
- jednostkowa moc oprawy będzie wynosiła od 17 do 190 W (dobór nowych źródeł oświetlenia powinien zostać dokonany na podstawie załączonej listy oświetlenia istniejącego bez utraty jakości/mocy wytwarzanego światła na 1m2 wyrażanej w lumenach, zgodnie z obowiązującymi normami na poszczególnych stanowiskach pracy).
Wymaga się aby zastosowane urządzenia/rozwiązania posiadały wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, dopuszczające je do instalowania na terenie Unii Europejskiej/Polsce.
Dodatkowe wymagania: Po zakończeniu prac uprzątnięcie terenu Zamawiającego, na których wykonywane były prace oraz zabranie wszelkich pozostałości oraz opakowań po zużytych materiałach i komponentach.
Uwaga: Realizacja zamówienia wymaga wcześniejszych ustaleń terminów i godzin na wykonanie określonych prac do cykli i godzin pracy u Zamawiającego w taki sposób aby nie powodowała kolizji i przestojów produkcyjnych u Zamawiającego.
W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano odniesienia do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równowartościowymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-16
Termin składania:2023-01-16
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 31.12.2023 r. (przez prawidłową realizację zamówienia uznaje się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag).
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
kępiński
Gmina
Kępno
Miejscowość
Kępno
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy;
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
e) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
f) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia projektu i podpisania umowy o dofinansowanie;
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
h) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
i) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
? wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
j) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
? na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,
? w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
? w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewnienie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanym terminie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
f) Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
g) Brak powiązań z podmiotami wymienionymi w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
h) Przedłożenie specyfikacji pozwalającej ocenić spełnianie wymaganych parametrów/funkcjonalności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
i) Przedłożenie referencji wykazujących wykonanie minimum dwóch inwestycji o podobnym charakterze (wymiana oświetlenia) o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 PLN.
j) Przedłożenie polisy ubezpieczeniowej prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe o wartości min 180 000,00 PLN. Ubezpieczenie musi obejmować termin realizacji zamówienia wskazany w zapytaniu ofertowym tj. do 31.12.2023 r.
W przypadku gdy w polisa traci ważność przed wskazanym terminem Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia dokumentu potwierdzającego kontynuację polisy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) Złożenie oferty na formularzu ofertowym (zgodnie z zał. 1 do zapytania ofertowego) zawierającej:
- Nazwę, adres, e-mail oraz NIP Wykonawcy
- Datę wystawienia oferty
- Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
- Termin ważności oferty
b) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści (zgodnie z treścią formularza ofertowego) :
- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie lub zapewni podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewni podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
? Wykonawca oświadcza, że:
o nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
o nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
o wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
c) Złożenie specyfikacji pozwalającej ocenić spełnianie wymaganych parametrów/funkcjonalności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik przygotowany do zapytania ofertowego).
d) Złożenie referencji wykazujących wykonanie minimum dwóch inwestycji o podobnym charakterze (wymiana oświetlenia) o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 PLN.
e) Przedłożenie polisy ubezpieczeniowej prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe o wartości min 180 000,00 PLN.
f) Pełnomocnictwo do złożenia oferty - jeśli dotyczy
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-12-16
Data ostatniej zmiany
2022-12-16 15:59:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/walucie obcej będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = C min/ C r x 50 x 100%
C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - ilość punktów przyznana ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu (w godzinach) będą przyznawane wg następującej formuły:
S = S min/ S r x 10 x 100%
Szczegóły w załączniku - zapytanie ofertowe
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty w ramach kryterium okres gwarancji będą przyznawane wg następującej formuły:
G = G r/ G max x 30 x 100%
Szczegóły w załączniku - zapytanie ofertowe
Kontakt:Osoby do kontaktu
TOMASZ DOBIEŃ
tel.:
e-mail: domel@data.pl
Kod CPV:31500000-1
Numer dokumentu:2022-46715-139344, 3/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: