Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27448489 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-28
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana oświetlenia w budynkach
Organizator:Sąd Rejonowy w Pszczynie
Adres: ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna
Województwo / powiat: śląskie, pow. pszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 44 94 188
E-mail:
Opis:zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto:
1. Nazwa zadania:
Wymiana oświetlenia w budynkach Sądu Rejonowego w Pszczynie

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest wymiana oświetlenia na ledowe we wskazanych pomieszczeniach w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy Ul. Bogedaina 14.

Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż starego oświetlenia (lampy sufitowe - oprawy z tworzywa sztucznego, źródła światła: świetlówki) i jego utylizację.

Liczba lamp nowych do montażu: 16
Liczba lamp do demontażu i utylizacji: 10 lamp
Liczba żyrandoli do pozostawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: 8

UWAGA. W związku z tym, że Zamawiający w wybranych pomieszczeniach przewiduje częściową likwidację lamp, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania odpowiednich puszek, zabezpieczeń, kostek itd. w celu zabezpieczenia miejsc po demontażu lamp.

Zakres robót:

Budynek Sądu
Nr pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
Zakres robót objęty kosztorysem
Bogedaina 14
13
Informatycy
> dostawa i wymiana oświetlenia na ledowe - panel LED natynkowy - 4 szt.
- demontaż i utylizacja 4 szt. lamp rastrowych

7
sekretariat
> dostawa i wymiana oświetlenia na ledowe - lampy na linkach - 2 szt.
- demontaż i utylizacja 2 szt. lamp na linkach

5
sekretariat
> dostawa wymiana oświetlenia na ledowe - lampy na linkach - 4 szt.
- demontaż i utylizacja 4 szt. lamp linkach

243
sala rozpraw
> dostawa i wymiana oświetlenia na ledowe - lampy na linkach 6 szt.
- demontaż 8 szt. lamp (żyrandoli) i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Wytyczne do oświetlenia:
lampa led, wisząca (na linkach), obudowa aluminiowa,: 50 do 60W, barwa światła: neutralna, strumień świetlny: min. 4500 lumenów, wymiary (około w cm): dł. min. 120 -160 x 4-5 cm x 6-8 - 12 szt.

Zdjęcie poglądowe:

o panel led natynkowy 30cm x 120cm w białej ramce aluminiowej, barwa światła neutralna; strumień świetlny min. 5200 lm; 60 W - 4 szt.

Zdjęcie poglądowe:

Do tego zakresu robót Wykonawca powinien zatrudnić osobę, która posiada uprawnienia elektryczne co najmniej D i E oraz wiedzę i doświadczenie w instalacji sprzętu tego typu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu zamówienia do 50% w odniesieniu do łącznej liczby lamp).

Opis przedmiotu zamówienia należy traktować jako wytyczne ogólne. Od Wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji (w tym weryfikacji podanych wymiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty (dokonanie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe).
Wykonanie robót ma polegać na zrealizowaniu całego zakresu robót (zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną), przywróceniu terenu, na którym prowadzone będą roboty do stanu co najmniej jak sprzed rozpoczęcia robót, a także uwzględnić specyfikę utrudnień wynikających z funkcjonowania budynku. Wszystkie prace związane z realizacja przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane po godz.ch urzędowania Sądu, po uzgodnieniach z Zamawiającym.
Zamawiający na bieżąco będzie informował wybranego Wykonawcę robót o okolicznościach umożliwiających prowadzenie prac w godz.ch urzędowania Sądu.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie, uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania, utrudnienia składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena ryczałtowa robót obejmuje:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- utylizację odpadów,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- inne koszty związane z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia
Miejsce i termin składania ofert: 6. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty lub oferta podpisana podpisem kwalifikowanym, profilem zaufany, podpisem osobistym) pod adres: zamowienia@pszczyna.sr.gov.pl

lub pisemnie pod adres:
Sąd Rejonowy w Pszczynie
ul. Ks. Bpa Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna
Z dopiskiem: Oferta na ,,Wymiana oświetlenia w budynkach Sądu Rejonowego w Pszczynie".
TERMIN SKŁADANIA ofert: 8 lipca 2024r. godz. 10:00.
Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginału złożonej oferty (dotyczy ofert przesłanych w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz dokumentów stanowiących załączniki do umowy
Termin składania:2024-07-08
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji zadania: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy
Wymagania:4. Kryterium wyboru ofert:
Cena 70 % - 70 pkt
Okres rękojmi 30% - 30 pkt
Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi 48 miesięcy otrzyma 15 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi 60 miesięcy otrzyma 30 pkt.

Zaoferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia.

Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz pomieszczeń, w których Zamawiający przewidział realizację przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób posiadających wiedzę i doświadczenie w robotach będących przedmiotem zamówienia, w tym jedną osobę posiadającą co najmniej kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E).
Dokument potwierdzające posiadanie uprawnień przez w/wym. osoby Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
5. Zawartość oferty:
5.1. Wypełniony Formularz ofertowy podpisany przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy
5.2. Karty katalogowe oferowanych produktów i / lub link do strony internetowej oferowanych lamp
5.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
8. Uwagi:
8.1. Zamawiający, Sąd Rejonowy w Pszczynie, zastrzega sobie prawo do:
8.1.1. Zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia, do 50% ( w odniesieniu do łącznej liczby lamp).
8.1.2. Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
8.1.3. Zlecenia wykonania części zamówienia.
8.1.4. Podjęcia negocjacji warunków złożonej oferty
8.1.5. Odrzucenia oferty, zawierającą rażąco niską cenę, którą poprzedza
następujące postępowanie wyjaśniające:
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Wyjaśnień żąda się jednokrotnie w terminie nie krótszym niż jeden pełny dzień roboczy.
Wyjaśnienia mogą dotyczyć m.in.:
1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla zamówienia;
5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy
- i powinny być poparte dowodami.
W razie braku wyjaśnienia lub złożenia wyjaśnienia, z którego wynika, że cena lub koszt są rażąco niskie, Zamawiający z powodu rażąco niskiej ceny odrzuca daną ofertę, która nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu i przy wyborze.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

8.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
8.3. Zamawiający wymaga aby Oferent/ Wykonawca będący podatnikiem VAT figurował w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. Biała Lista), prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pod adresem: www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
8.4. Zamawiający wymaga, aby rachunek bankowy Wykonawcy służący rozliczeniom pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia figurował w Wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz. U. 2024 poz. 361 ze zm. (Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. Biała Lista), Oferent/ Wykonawca będący podatnikiem VAT wraz z rachunkiem bankowym.
8.5. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego służący rozliczeniom pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia / umowy nie będzie figurował w Wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - j j.t. Dz. U. 2024 poz. 361 ze zm. (Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. Biała Lista), Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w wym. Wykazie i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pisemnie, bez powstania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu po stronie Wykonawcy wobec Zamawiającego. W takim przypadku zapłata nastąpi w terminie określonym w Umowie, którego bieg rozpocznie się od dnia dokonania zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o wpisaniu podanego na niej rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w Wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.
Uwagi:9. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO), informujemy, iż:
9.1. Administratorem Państwa danych uzyskanych w drodze prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia jest : Sąd Rejonowy w Pszczynie z siedzibą: 43-200 Pszczyna ul. ks bp. Bogedaina 14, tel. 32 44 94 100 posiadający NIP: 638-10-39-662 REGON: 000322146.
9.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 32 44 94 180 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pszczyna.sr.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
9.3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
9.4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest::
o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Pszczynie (w tym wybór Wykonawcy, zawarcie umowy i jej realizacja oraz możliwość rozliczenia wykonania usługi/dostawy),
o przechowywanie oraz archiwizowanie danych na podstawie obowiązujących przepisów.
9.5. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przetwarzanie Państwa danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
9.6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe - jest warunkiem udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz niezbędne w celu podpisania umowy i realizacji przedmiotu umowy.
9.7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.
9.8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom ścigania (na ich uzasadniony wniosek), innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
9.9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
9.10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
email: kancelaria@uodo.gov.pl
9.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9.12. Administrator Danych Osobowych informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.
Kontakt:7. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego
Anna Harężlak tel. 32 44 94 188 e-mail: zamowienia@pszczyna.sr.gov.pl
Kod CPV:45000000-4
Numer dokumentu:SGOSP.21.15.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: