Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16260802 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
Organizator:Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres: al. Piastów 17,, 70-310 Szczecin.
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:III. Przedmiot i termin wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w obiekcie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie.
Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 2 do IWZ).
Miejsce i termin składania ofert: Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w obiekcie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie.

zawierającą:
-formularz ofertowy - wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,
-kosztorys ofertowy - sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót
należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 08.11.2018 r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pokoju 415 o godzinie 1030.
Termin składania:2018-11-08
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 60 dni od podpisania umowy.
Wymagania:IV. Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe.
VI. Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag
i sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.
VII. Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto.

VIII. Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze ,,Ogłoszenie zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
Uwagi:IX. Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.
Kontakt:X. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

Kierownika Działu Technicznego - mgr inż. Anna Marel-Palenica,
e-mail: amarel@zut.edu.pl

Specjalista - Beata Bernardelli
e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: