Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19150116 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-04-22
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana pokrycia dachowego
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie
Adres: ul 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74 833 42 53, 74 833 42 54, 74 833 44 51
Opis:Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp z o.o w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej - właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja nr 38 w Bielawie ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości ponoitej kwoty określonej w ark 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonym zgodnie z § 8 Regulaminu zawierania umów przez wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina ma co najmniej 50% udziałów, dla których nie mają zastosowania przepisy prawo zamówień publicznych - na roboty budowlane w sprawie wykonania:
,,Wymiana pokrycia dachowego na nowe z dachówki cementowej ".
Opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bielawie.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty)
Ponadto zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- organizację zaplecza prac,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
- koszty wywozu i składowania gruzu na wysypisku,
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2020 r. do godz. 9;30 w zaklejonej kopercie, siedzibie Zamawiającego, tj. MZBM Sp. z o.o. w Bielawie, ul. 3 Maja 48, Biuro Obsługi Klienta (parter pok. nr 7).
2. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia oferty: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. 10;00 w siedzibie Zamawiającego w MZBM Sp. z o.o w Bielawie, ul. 3 Maja 48, pok. nr 8 (I piętro).
Termin składania:2020-04-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 27.06.2020 r.
Wymagania:III. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis ,,Wymiana pokrycia dachowego na nowe z dachówki cementowej na budynku przy ul. 3 Maja nr 38 w Bielawie".
3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
IV. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z prowadzonym przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100 tyś. zł.
3. Podpisany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
4. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
5. Kosztorys ofertowy.
6. Wypełniony załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, zawierający wykaz robót budowlanych (co najmniej trzech) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości nie niższej niż 50 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający oceni spełnianie opisanego wyżej warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę w załączeniu dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. OFERTA NIEKOMPLETNA TZN. NIE ZAWIERAJĄCA WSZYSTKICH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH W UST. IV PKT 1-6 ZOSTANIE ODRZUCONA.
VI. Termin związania ofertą.
1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający rezerwuje sobie jednak prawo zwrócenia się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, o czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 60 dni.
VII. Okres gwarancji: zgodnie z projektem umowy.
IX. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :
Kryterium 1 - CENA, waga: 60 %
- najniższa cena: maksymalna ilość punktów.
Kryterium 2- GWARANCJA, waga: 40 %
4. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru i nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty.
X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości równej 5% ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca będzie mógł wnieść w następujących formach:
1) pieniądzu;
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na uzgodniony rachunek bankowy Zamawiającego, podany w umowie.
4. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
- 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy
- 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie gwarancji i rękojmi.
Sposób rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony w projekcie umowy.
XIII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane.
XIV. Termin płatności faktury;
Zgodnie z projektem umowy.
XV. Forma rozliczenia robót:
Zgodnie z projektem umowy.
XVI. Pozostałe postanowienia i informacje
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść i warunki zaproszenia do złożenia oferty. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
P. Tomasz Pastuszka - tel. 74 833 42 53 wew. 22
P. Artur Majcher - tel. 74 833 42 53 wew. 22
Numer dokumentu:DT.0001.285.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: