Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki wraz z robotami towarzyszącymi
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 159 B, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 657-75-50 tel. 657-75-55.
E-mail:
Opis:Wg rozdzielnika
Dotyczy: naboru ofert na wymianę pokrycia dachu z dachówki karpiówki wraz z robotami towarzyszącymi - ul.
Mickiewicza 58A w Toruniu, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.
Miejsce i termin składania ofert: Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wyżej wskazane zadanie. Ofertę, należy przesłać na
adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Ul. Grudziądzka 159 B, 87 - 100 Toruń lub przesłać drogą
elektroniczną na adres: zamowienia@zgm.torun.pl
w terminie do dnia: 10 stycznia 2022 roku do godz.
14:00.
Termin składania:2022-01-10
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zadania: 12 tygodni.
Wymagania:Informujemy, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o terminie i miejscu
zawarcia umowy. Pozostali wykonawcy informację o wynikach naboru będą mogli uzyskać drogą telefoniczną
pod nr tel. 657-75-55.
Do oferty należy załączyć:
- wypełniony kosztorys nakładczy.
Gwarancja: 24 miesiące.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią lub w
formie elektronicznej z oznaczeniem ,,Nabór ofert: wykonanie remontu dachu - ul. Mickiewicza 58A".
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert złożonych w innej formie, a także do
unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 657-75-50 (Dział Techniczny).
Numer dokumentu:PNO-182/2021, ZGM.ZP.14074202101
Źródło: Internet i własne
Załączniki: