Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17404085 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana rynien i rur spustowych
Organizator:Powiat Kamieński
Adres: Wolińska 7 lok. B, 72-400 Kamień Pomorski
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kamieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 913823120
E-mail:
Opis:Wymiana ocynkowanych rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe tytan-cynk na budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
Prace przewidują:
- roboty rozbiórkowe polegające na demontażu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
- roboty montażowe polegające na montażu rynien i rur spustowych,
- roboty towarzyszące: założenie pasów nadrynnowych, naprawa pokryć dachowych papa termozgrzewalną, zbiorniczki przy rynnach,
- rusztowania zewnętrzne rurowe,
- obsadzenie parapetów zewnętrznych,
- transport gruzu z terenu rozbiórki.
Miejsce i termin składania ofert: Koniec terminu składania ofert
2019-06-12
Termin składania:2019-06-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2019-09-16
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne doświadczenie.
- Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował przynajmniej 1 zamówienie, w zakres którego wchodziło wykonanie robót budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie rynien i rur spustowych.
Odrzucenie oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
- została złożona przez podmiot:
o niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy danego zadania, lub
o powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Dodatkowe informacje
Sposób obliczania ceny.
1. W ofercie należy podać cenę za wykonanie całości zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
2. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu/zapytaniu ofertowym, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji całości zamówienia oraz ewentualne upusty.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
Cena 90
Okres gwarancji 10
Opis sposobu przyznania punktacji
1. Oferta z najniższą ceną oraz najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.
Punkty za cenę będą przyznawane wg następującego wzoru:
najniższa cena ofert --------------------------- × 100 pkt × waga kryterium 90%
cena oferty ocenianej
Punkty za okres gwarancji będą przyznawane wg następującego wzoru:
Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:
- 36 miesięcy do 47 miesięcy - otrzyma 5 pkt
- 48 miesięcy do 59 miesięcy - otrzyma 7 pkt
- 60 miesięcy i więcej - otrzyma 10 pkt
2. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Numer dokumentu:44/28/05/2019
Źródło: Internet i własne - ARIMR
Załączniki: