Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-04
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana stolarki okiennej
Organizator:Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres: ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 (41) 265 10 50,
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NA ,,Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2020 roku" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro Z-ca Dyrektora Ds. Technicznych Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim Dariusz Staruch
2
Przedmiot zamówienia:
Zakres: ,,Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2020 roku"
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty:
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ul. Żabia 23, SEKRETARIAT( pok. nr 10). Termin złożenia oferty: do 11.09.2020 r. do godz. 10oo.
Ofertę należy składać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ul. Żabia 23, 27 - 400 Ostrowiec Św., pok. Nr 10 (Sekretariat) z dopiskiem ,,Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2020 roku"
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia oferty: Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ul. Żabia 23, Termin otwarcia oferty: dnia 11.09.2020 r. godz. 1030.
Termin składania:2020-09-11
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 20.11.2020 r.
Miejsce wykonania zamówienia:
Zgodnie z formularzem asortymentowym załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność nastąpi przelewem w terminie: min.30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Inne szczególne warunki: Inne szczególne warunki:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium - 100% cena). /Cena ofertowa netto nie może przekroczyć 30 000 euro. Zaoferowana cena może być negocjowana (w dół)/. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości danego asortymentu na rzecz innego ( z Załącznika nr 3) w ramach wartości zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości towaru (zmniejszenie wartości zamówienia) niż to określono w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a na które Zamawiający nie miał wpływu. 4. Zamawiający przewiduje możliwość niewyłonienia Wykonawcy lub możliwość odstąpienia od wyboru Wykonawcy w przypadku braku środków na realizację zamówienia.
Uwagi:Oświadczenia dodatkowe
?? Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
?? Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie według zapotrzebowania od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada 2020 r.
?? Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości podatkowych.
?? Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
?? Oświadczamy, ze uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
?? Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
?? Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
?? Oferujemy gwarancję na sprzęt 24 miesięcy od daty odbioru dostawy wraz z montażem.
?? Potwierdzamy dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączamy np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.
Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ( w załączeniu KRS/ CEIDG lub/ oraz pełnomocnictwo) ............ ..................... ................... Data i podpis osoby upoważnionej
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami w sprawach merytorycznych:
Pan Piotr Pawlik tel. (41) 265 10 50 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7oo do 15 oo).
Numer dokumentu:ZUM.zp.24.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: