Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17702201 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-22
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej
Organizator:Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o
Adres: ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Zamość
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (84) 638 52 56; (84) 639 30 18
E-mail:
Opis:w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby odbiorców indywidualnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Polnej 10 w Zamościu".
1. Opis przedmiotu zamówienia
Dane dotyczące obiektu, wymagany zakres opracowania dokumentacji oraz wymaganą zawartość opracowanego projektu określa załącznik nr 4 do Zaproszenia pod nazwą ,,Założenia do wykonania projektu budowlano -wykonawczego".
3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
1) Zamawiający wymaga, aby Oferent dokonał wizji lokalnej przedmiotowego zamówienia oraz pozyskał od Zamawiającego wszystkie informacje i wyjaśnienia, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, a które będą miały istotny wpływ na podpisanie Umowy,
2) przyszłe zobowiązania Wykonawcy zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia.
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) ofertę - zgodną z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia,
2) oświadczenie - zgodne z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin składania ofert
1) Ofertę zgodną z Formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście albo listownie), w zamkniętej kopercie/paczce, zaadresowanej i opisanej jak poniżej:
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość
,,Oferta - DA-ZP.252.22.PO.WM.usługi.2019.MB"
oraz z nazwą i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu, w sekretariacie,
2) termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2019 r. o godz. 12:00.
Termin składania:2019-07-30
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji zamówienia
Termin przekazania kompletu dokumentacji Zamawiającemu: w terminie 90 dni kalendarzowych, liczonych od daty podpisania Umowy na wykonanie zamówienia.
Wymagania:5. Kryteria oceny ofert
1) cena 100%,
2) do oceny oferty w kryterium ceny, będzie przyjmowana cena brutto,
3) Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Zaproszeniu, jest ważna oraz została uznana za najkorzystniejszą - za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.
7. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie (na adres Zamawiającego) lub drogą elektroniczną (e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl), z uwzględnieniem postanowień pkt 9 ppkt 2 Zaproszenia,
2) forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wyszczególnionych w pkt 4 Zaproszenia,
4) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, przesłane drogą elektroniczną (e-mailem) oraz na żądanie Wykonawcy przesłane pocztą.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia i bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
Kontakt:3) osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Marcin Siemionek, Marek Bilski tel.: (84) 638 52 56; (84) 639 30 18
Numer dokumentu:DA-ZP.252.22.PO.WM.usługi.2019.MB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: