Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24344656 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-07
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku
Adres: ul. Cieslaka 6B, 78-400 Szczecinek
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 94 37-412-25
E-mail:
Opis:wymiana wodomierzy z odczytem radiowym w budynku przy Ul. Mierosławskiego 5, 5 ABC w Szczecinku.
1. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót.
2. Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robót określonych w przedmiarze. W przypadku uwag wykonawcy do określonego przez zamawiającego zakresu robót, uwagi te winy być złożone zamawiającemu na piśmie najpóźniej w dniu złożenia oferty.
3. W przypadku zmiany zakresu robót określonego w przedmiarze (bez w/w pisemnego powiadomienia) lub złożenia oferty po upływie terminu składnia ofert, zamawiający rezerwuje sobie prawo nierozpatrywania bądź odrzucenia takiej oferty wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie spółki (Biuro Obsługi Lokatora) lub drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionych, podpisanych i zabezpieczonych hasłem dokumentów (program ogólnodostępny, format plików np. PDF, ZIP, itp.) w terminie do dnia 14.12.2022r. do godz. 15;00. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Termin składania:2022-12-14
Wymagania:4. Ofertę ze zmianą zakresu należy złożyć w dwóch odrębnych kosztorysach:
- kosztorys zawierający zakres robót zgodnie z przedmiarem
- kosztorys zawierający tylko prace, zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujęte w przedmiarze z pisemnym uzasadnieniem konieczności ich wykonania.
Hasło należy udostępnić na żądanie zamawiającego w dniu otwarcia ofert, o którym wykonawca zostanie wcześniej powiadomiony.
Prosimy o podanie również ceny brutto 1 sztuki wodomierza bez standardowej wymiany.
Powyższe zaproszenie będzie rozpatrywane poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (suma ubezpieczenia).
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dostarczenia oryginalnej oferty łub przesłania jej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Od kwoty powyżej 10.000 zł zabezpieczenie wynosić będzie 8 % wartości robót.
Preferowaną formą zabezpieczenia jest pieniądz.
Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia są: poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Wskazana przez wykonawcę w formularzu ofertowym forma zabezpieczenia może mieć wpływ na wybór oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.
Niewypełnienie i niepodpisanie formularza ofertowego będzie podstawą do odrzucenia oferty.
W załączeniu przesyłamy wzór umowy, formularz ofertowy, przedmiary robót oraz pozostałe wzory
dokumentów do stosowania przy zawarciu umowy.
Numer dokumentu:TRI/986/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: