Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-25
Przedmiot ogłoszenia:Wymianie papy na dachu
Organizator:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 61 829 40 00
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.). Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie papy na dachu budynku dydaktycznego, doszczelnienie pokrycia dachu budynku hali sportowej z impregnacją drewnianej konstrukcji oraz wymianą spękanego przeszklenia ściany osłonowej budynku Collegium Europaeum w Gnieźnie. Opis zawarty został w załączniku A do zaproszenia
2. Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce oraz termin składania
1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres agnwlo5@amu.edu.pl do dnia 02.06.2023 do godz. 12:00. Liczy się data i godz. wpływu oferty na serwer Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe przesłanie oferty leży po stronie Wykonawcy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2023-06-02
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:IV. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
1.2. kosztorys Wykonawcy
1.3. pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy)
1.4. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
4. Dopuszcza się negocjowanie ceny i innych kryteriów oceny ofert z wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Negocjacje mogą być prowadzone w dowolnej formie oraz powinny obejmować wszystkich oferentów w jednakowym zakresie z zachowaniem zasady równości szans.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem że ich treść odpowiadać będzie treści określonej przez Zamawiającego.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierająca jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

8. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami musi być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Osoba (y) podpisująca(e) ofertę winna(y) czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w formie skróconej z pieczątką imienną identyfikującą osobę.

9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w punkcie VI ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego oraz dodatkowo oznaczone słowami ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca wylicza cenę oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Ceny jednostkowe muszą być wyższe od zera.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie wszystkich wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia elementów. Brak choćby jednego elementu przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

IX. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia na każdym jego etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.
2. Wykonawca jest związany przedstawioną ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.
3. Wykonawcy, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 424 z późn. zm.).

8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
Uwagi:VIII. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr: Nazwa kryterium Waga:
1.
Cena brutto oferty (C)
100%
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierającą najniższą cenę.
3. Jeżeli oferta Wykonawcy wydaje się rażąco niska, Zamawiający może poprosić Wykonawcę o złożenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty, a Wykonawca musi udowodnić, że cena nie jest rażąco niska.
4. Wyniki zapytania ofertowego tj. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, podlegają umieszczeniu na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych.
5. Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze zapytania ofertowego.
Kontakt:V. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelka korespondencja odbywa się drogą mailową. W tytule wiadomości należy wpisać: ,,Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZP/41/B/23".
2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach merytorycznych i odpowiedzi na pytania jest Pani Agnieszka Włodarczyk, e-mail: agnwlo5@amu.edu.pl
Kod CPV:4545300
Numer dokumentu:ZP/41/B/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: