Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27197785 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Wynajem i zagospodarowanie gruntu
Organizator:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres: ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 247-55-00, tel. 502-153-256
E-mail:
Opis:Wynajem i zagospodarowanie gruntu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ,,Gutwin" przy ulicy Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie dotyczy terenu gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów numerami 2/1 i 2/4 /Obr.3 ark. II/, położonej w Ostrowcu Św. przy Ul. Gościniec 27 o powierzchni 200 m2 będącego własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, których MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim został ustanowiony Zarządcą, przeznaczonego na działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną. Teren znajduje się na wyspie, w sąsiedztwie kąpieliska oraz placu zabaw dla dzieci. Lokalizację terenu przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Najemca ma możliwość korzystania z przyłącza instalacji elektrycznej, za którą winien rozliczać się na podstawie wskazań podlicznika. Najemca nie ma możliwości wykorzystania przyłącza wody.
3. Najemca zobowiązuje się do zawieszenia lub ograniczenia prowadzenia działalności, w tym sprzedaży napojów alkoholowych, na czas trwania imprez wskazanych przez MOSiR.
Maksymalna ilość imprez MOSiR, to 5 dni w sezonie, których zobowiązanie może dotyczyć całkowicie lub w formie ograniczonej (np.: działalność gastronomiczna bez sprzedaży alkoholu, brak wyłączności na działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną, itp.).
4. Oferta, to cena netto za najem terenu pod działalność - przy czym minimalna stawka netto za 1 m2 nie może być niższa od określonej w Zarządzeniu Nr IV/579/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek netto czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości lub ich
części będących w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz zasad ich waloryzowania.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem stawka netto za najem powierzchni gruntu w stosunku miesięcznym wynosi 5 zł.
5. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia comiesięcznych opłat za dostarczane media.
Sposób rozliczenia opłat za media określa umowa między stronami.
6. Najemca zobowiązany jest do utrzymania ładu, bezpieczeństwa, porządku i czystości na przedmiotowym terenie.
7. Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotnego miesięcznego wynegocjowanego czynszu najmu (brutto) na poczet rozliczenia po ustaniu najmu.
8. Szczegółowe warunki najmu określa umowa zawarta między Wynajmującym- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a Najemcą, wg projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę obejmującą całość zamówienia można składać w terminie do dnia 28.05.2024 r. do godz. 11:00 w Sekretariacie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ul. Świętokrzyska 11, pok. 2.22. w zamkniętej kopercie w opisanej: Wynajem i zagospodarowanie gruntu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ,,Gutwin" lub przesyłając ofertę zawierającą wymagane załączniki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@mosir.ostrowiec.pl.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2024 r. o godz. 11:15, w siedzibie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ul. Świętokrzyska 11, pok. nr. 2.40.
Termin składania:2024-05-28
Miejsce i termin realizacji:Okres wynajmu gruntu: od dnia 01 czerwca 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.
Wymagania:WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAJEMCY I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Najemca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, co potwierdza oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym.
Najemca nie może posiadać żadnych zobowiązań finansowych wobec Zamawiającego na dzień złożenia oferty.
Ofertę należy przygotować zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający zastrzega, że działalność handlowo-usługowo-gastronomiczna winna być prowadzona co najmniej w godzinach 11.00 - 19.00.

INFORMACJE DODATKOWE
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Najemcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia ewentualnych ustnych negocjacji z Wykonawcami obecnymi podczas sesji otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego. Pozostałe oferty rozpatrywane są zgodnie z wartościami podanymi w ofercie jako cena oferty.
Uwagi:KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe zawarte w formularzu ofertowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c) 6 RODO), a ich administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Dane kontaktowe: email: biuro@mosir.ostrowiec.pl, telefon: (0 41) 247-55-00.
Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej MOSiR w zakładce RODO.
Kontakt:3) Szczegółowych informacji na temat postępowania udziela Pan Tomasz Gruszka - tel. 502-153-256.
Numer dokumentu:ZP.26.R.9.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: