Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-03-17
Przedmiot ogłoszenia:Wynajem miejsc pod automaty samoobsługowe
Organizator:Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
Adres: ul. Lekarska 4, 26-610 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:Sekretariat: +48 48 361 51 00, Call Center +48 48 361 53 00
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, z siedzibę w Radomiu przy Ul. Lekarskiej 4, ogłasza pisemny przetarg, prowadzony w oparciu o przepisy art. 701- 705 Kodeksu cywilnego w przedmiocie:
I. Przedmiot przetargu:
Wynajem 4 miejsc o powierzchni 1 m2 każde, zlokalizowanych w budynkach szpitala, położonych w Radomiu przy Ul. Tochtermana 1, w celu zainstalowania 4 automatów samoobsługowych do sprzedaży napojów gorących, zimnych, art. spożywczych oraz maseczek itp. w następujących lokalizacjach i rodzajach:
1. budynek Centrum Rehabilitacji - automat do sprzedaży napojów zimnych, art. spożywczych oraz maseczek - szt. 1/1 m2
2. budynek Oddziału Ginekologiczne - Położniczego:
- automat do sprzedaży napojów zimnych, art. spożywczych oraz maseczek - szt. 1/1 m2
- automat do sprzedaży napojów gorących - szt. 1/1 m2
3. budynek Szpitalny Oddział Ratunkowy - automat do sprzedaży napojów, zimnych, art. spożywczych oraz maseczek - szt. 1/1 m2
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: ,,Przetarg - automaty do napojów" w sekretariacie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4, IV piętro, pokój nr 406, do dnia 27 marca 2023 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora, w budynku Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przy Ul. Lekarskiej 4, IV piętro, pokój 411 w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 12.30.
Termin składania:2023-03-27
Wadium:1 000,00 zł
Wymagania:II. Warunki przetargu:
1. Szczegółowe warunki najmu zawarte są w projekcie umowy najmu.
Z. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na konto:
Bank PKO SA I O/Radom 3012401789 1111 0000 0777 0652
3. Wadium podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu oferentom, których oferty nie zostały wybrane. Wadium zwycięzcy postępowania zostanie zaliczone na poczet kaucji. Wadium przepada, w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.
4. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu oraz możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.
6. Kryterium wyboru oferty -100 % cena.
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez oferenta. Wymaga się, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
5. Oferta musi dotyczyć najmu wszystkich 4 punktów.
IV. Oferta musi zawierać:
1) Dokładne oznaczenia nazwy, siedziby oraz statusu prawnego podmiotu składającego ofertę, nr telefonu kontaktowego oferenta, adres poczty elektronicznej.
2) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1.
3) kopia dowodu wniesienia wadium, (za termin zapłaty wadium uważa się wpływ wadium na wskazane konto najpóźniej do dnia 27 marca 2023 r.)
Kontakt:Szczegółowych informacji udziela kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego nr tel. 48/ 36 15 275, administracja@szpital.radom.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: