Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Wynajem oświetlenia letniego
Organizator:Urząd Miasta Kołobrzeg
Adres: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 94 35 51 500, Tel.: +48 94 35 51 510, Fax: 48 94 35-23-769, tel. 95 35 515 36
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia - usługa: ,,Wynajem oświetlenia letniego".
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem w którego skład wchodzi zaprojektowanie,
dostarczenie, montaż, serwis i demontaż oświetlenia letniego na terenie Gminy Miasto
Kołobrzeg na okres od 20 czerwca do 15 września 2024r.
Wykazu i opis dekoracji stanowi załącznik nr 1.
W ramach zamówienia należy:
- wykonanie projektów, wizualizacji dekoracji i jej poszczególnych elementów,
- dostawa, montaż i transport dekoracji - wg załącznika nr 1,
- serwis w trakcie ekspozycji,
- ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji,
- demontaż i transport dekoracji
Czynności warunkujące zakończenie i odbiór przedmiotu umowy, tj.:
1. Podstawowe wymagania dotyczące Wykonawcy w poszczególnych zakresach:
Całość elementów podlegających ekspozycji, serwisowi wraz z wymienionymi lokalizacjami
wymieniona jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego i podlega czynnościom zawartym
w poniższych wymaganiach.
a) Transport, montaż i demontaż dekoracji,
Gotowość specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku dekoracji.
Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia personelu technicznego odpowiadającego za sprawne uruchomienie całości
dekoracji podczas uroczystej imprezy inauguracyjnej.
Wykonawca użyje techniki montażu zapewniające bezpieczną eksploatację podczas sezonu.
Wykonawca w systemach montażu zaproponuje rozwiązania techniczne ograniczające
ryzyko uszkodzenia słupów latarniowych i dekoracji podczas silnych wiatrów.
b) Konserwacja i ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji,
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy. Łączność z
Zamawiającym poprzez 2. numery telefonii komórkowej i pocztę elektroniczną. Na
zgłoszenia awarii przekazywane poprzez Zamawiającego, Policję, ENERGA Oświetlenie sp.
1z o.o. i mieszkańców miasta należy po realizacji naprawy przekazać odpowiedź na adres
poczty elektronicznej: elektryk@um.kolobrzeg.pl .Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12
godzin.
Gotowość sprzętu do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w dekoracji
Ubezpieczenie dekoracji od żywiołów na wartość zakupu dekoracji i od kradzieży i aktów
wandalizmu. Zabezpieczenie stanów magazynowych oświetlenia kompatybilnego z
zainstalowanymi produktami, koniecznych do bieżącego serwisu dekoracji.
f) Posiadania przez Wykonawcę polisy OC na kwotę co najmniej 500 000 zł.
Uwaga: Całość elementów podlegających ekspozycji, serwisowi wraz z wymienionymi
lokalizacjami wymieniona jest w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia i
podlega czynnościom zawartym w powyższych wymaganiach.
Elementy dekoracji świątecznej stanowią własność Wykonawcy. Zamawiający
zastrzega możliwość dyspozycji ograniczenia montażu w lokalizacjach gdy
stwierdzone zostaną kolizje z oznakowaniem drogowym bądź inne ograniczenia
uniemożliwiające montaż dekoracji. Zamawiający przedstawi lokalizacje zamienne.
Miejsce i termin składania ofert: Zamawiający rozpatrzy tylko oferty, które wpłynęły na skrzynkę Zamawiającego do
godz. 13:00 w dniu 17 maja 2024 r.
TERMIN SKŁADANIA ofert i adres e-mail na który należy składać oferty:
1) termin: 17 maja 2024 r. do godz. 13:00,
2) adres e-maila: a.koziel@um.kolobrzeg.pl
Termin składania:2024-05-17
Miejsce i termin realizacji:Termin gotowości do funkcjonowania ekspozycji dekoracji Zamawiający wyznacza na 20
czerwca. Zakończenie ekspozycji w terminie od 15 września 2024.
Zamawiający wyznacza
termin inauguracji ekspozycji na 21 czerwca 2024.
III. Termin realizacji,
Termin gotowości do funkcjonowania ekspozycji dekoracji Zamawiający wyznacza na 20
czerwca 2024. Zakończenie ekspozycji w terminie od 15 września 2024
Wymagania:4. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu oraz zebrał na swój koszt
wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.
Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg na adres a.koziel@um.kolobrzeg.pl
opatrzyć opisem Oferta: ,,Wynajem oświetlenia letniego" z załącznikami będącymi
kopiami wersji papierowej. Kopie powinny być sporządzone w postaci plików z
rozszerzeniem PDF. Wysyłania oferty w postaci elektronicznej na podany adres e-mail,
należy ją wysłać z opcją, żądania potwierdzenia odbioru.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia potwierdzone wykonaniem zamówienia
polegającego na wykonaniu oświetlenia letniego lub bożonarodzeniowego dla
gminy miejskiej liczącej ponad 20 tysięcy mieszkańców.
3) Do formularza należy załączyć referencję potwierdzające wykonanie ww. zamówienia
4) Tworzywo wykorzystane na wydruk 3D powinno być kompostowane
5) Do oferty wymagane jest dołączenie karty technicznej potwierdzającej ww.
parametry.
Brak jednego z warunków stanowi podstawę odrzucenia oferty.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) Cena brutto (C) - 60%;
b) Kryterium Zgodności z wytycznymi i walorów estetycznych projektu (P) - 40%
2. Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:
C = (Cn : Cb) x 60%(waga kryterium) x 100 pkt;
2gdzie:
Cn - cena najniższa
Cb - cena badana
3.
Ocena kryterium P zostanie dokonana w następujący sposób:
Sporządzony przez Wykonawcę i dołączony do oferty, graficzny projekt dekoracji oraz
poszczególnych jej elementów oraz parametry techniczne - oceniany będzie indywidualnie
przez 3 pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami poprzez
punktację poszczególnych elementów i parametrów.
Element
Punktacja zgodności z wytycznymi
1. Przewieszka liniowa - 8m
Oceniany element,
Minimum 0 pkt
parametr
Moc
(moc >300W)
0
Maksymalnie 5,0 pkt
(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary motyla
(wysokość)(wysokość >1,1m lub <0,9m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary motyla
(szerokość)(szerokość >1,1m lub <0,9m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary motyla
(głębokość)(głębokość <0,5m lub >0,7m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Masa(masa >32 kg)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Możliwość zmniejszenia
intensywności świecenia i
zmniejszenia zużycia
energii
Udział materiałów
ekologicznych*(brak możliwości)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
(udział <50%)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Ilość punktów świetlnych
(diod)(ilość< 3800 pkt)(zgodność z wytycznymi)
0,25
Walory estetyczne(brak efektów)
0(punktacja walorów
estetycznych)
od 0,25 pkt do 3,0 pkt
2. Przewieszka liniowa - 4m
Oceniany element,
Minimum 0 pkt
parametr
Moc
(moc >150W)
0
Maksymalnie 5,0 pkt
(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary motyla
(wysokość)(wysokość >1,1m lub <0,9m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary motyla
(szerokość)(szerokość >1,1m lub <0,9m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary motyla
(głębokość)(głębokość <0,5m lub >0,7m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Masa(masa >16 kg)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Możliwość zmniejszenia
intensywności świecenia i
zmniejszenia zużycia
energii
Udział materiałów
ekologicznych*(brak możliwości)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
(udział <50%)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
3Ilość punktów świetlnych
(diod)(ilość< 1900 pkt)(zgodność z wytycznymi)
0,25
Walory estetyczne(brak efektów)
0(punktacja walorów
estetycznych)
od 0,25 pkt do 3,0 pkt
3.
Motyle wylatujące z kwiatu
Oceniany element,
Minimum 0 pkt
parametr
Moc
(moc >350W)
0
Maksymalnie 5,0 pkt
(zgodność z wytycznymi)
0,5
Wymiary (wysokość)(wysokość >4,4m lub <4,2m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary (średnica)(średnica >3,6m lub <3,2m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Możliwość zmniejszenia
intensywności świecenia i
zmniejszenia zużycia
energii
Udział materiałów
ekologicznych*(brak możliwości)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
(udział <50%)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Ilość punktów świetlnych
(diod)(ilość< 5500 pkt)(zgodność z wytycznymi)
0,5
Walory estetyczne(brak efektów)
0(punktacja walorów
estetycznych)
od 0,25 pkt do 3,0 pkt
4. Motyle przysiadające na łukach
Oceniany element,
Minimum 0 pkt
parametr
Moc
(moc >250W)
0
Maksymalnie 5,0 pkt
(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary (wysokość)(wysokość >2,5m lub <2,5m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary (szerokość)(szerokosć >5,5m lub <5,5m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary (głębokość)(głębokość >1,3m lub <1,3m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Możliwość zmniejszenia
intensywności świecenia i
zmniejszenia zużycia
energii
Udział materiałów
ekologicznych*(brak możliwości)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
(udział <50%)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Ilość punktów świetlnych
(diod)(ilość< 3000 pkt)(zgodność z wytycznymi)
0,5
Walory estetyczne(brak efektów)
0(punktacja walorów
estetycznych)
od 0,25 pkt do 3,0 pkt
5. Dekoracja latarniowa - motyl
Oceniany element,
Minimum 0 pkt
parametr
Maksymalnie 5,0 pkt
4Moc(moc >70W)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary motyla
(wysokość)(wysokość >1,2m lub <1,0m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary motyla
(szerokość)(szerokość >1,6m lub <1,2m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Wymiary motyla
(głębokość)(głębokość <0,6m lub >0,8m)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Masa(masa >7 kg)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Możliwość zmniejszenia
intensywności świecenia i
zmniejszenia zużycia
energii
Udział materiałów
ekologicznych*(brak możliwości)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
(udział <50%)
0(zgodność z wytycznymi)
0,25
Ilość punktów świetlnych
(diod)(ilość< 900 pkt)(zgodność z wytycznymi)
0,25
Walory estetyczne(brak efektów)
0(punktacja walorów
estetycznych)
od 0,25 pkt do 3,0 pkt
*Udział materiałów ekologicznych:
Ustalenie wartości P jako ilości punktów badanej oferty w kryterium projekty dekoracji.
LP 1+LP 2+.......... +LP N
P = ---------------------------------------
N
gdzie
LP 1,LP 2,......LP N - liczba punktów przyznana przez członka komisji przetargowej
N - liczba członków komisji
1. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez danego Wykonawcę będzie stanowiła sumę
punktów uzyskanych przez niego w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert
i zostanie ona wyliczona wg wzoru:
N=C+P
gdzie:
N - łączna ilość punktów badanej oferty,
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena,
P - ilość punktów badanej oferty w kryterium Zgodności z wytycznymi i walorów
estetycznych projektu
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 ppkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub
5zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się
za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Kontakt:Osobą kontaktową w sprawie jest:
Aleksandra Kozieł-Klein tel. 95 35 515 36, a.koziel@um.kolobrzeg.pl
Kod CPV:45316100-6
Numer dokumentu:WŚiO.7021.24.2.2024.N
Źródło: Internet i własne
Załączniki: