Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-08
Przedmiot ogłoszenia:Wynajem sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Adres: ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. turecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 63 222 31 10, fax. 63 222 31 18, tel. 63 2223110
E-mail:
Opis:Zarząd Dróg Powiatowych w Turku informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z
poniższym:
1. Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą dla potrzeb
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku w 2019 roku
Cześć 1 Wynajem samojezdnej koparko - ładowarki wyposażonej we frezarkę do pni - na 50 godzin.
Cześć II Wynajem samojezdnego walca drogowego stalowo - gumowego z wibracją o ciężarze całkowitym powyżej 10 ton- na 70 godzin.
Cześć III Wynajem samochodów ciężarowych samowyładowczych od 10 do 25 ton - na 250 godzin i 2.000 km.
Cześć IV Wynajem samojezdnej koparki kołowej wyposażonej w łyżkę koparkową o pojemności powyżej 0,5 m3 i łyżkę skarpową hydrauliczną - na 180 godzin.
Cześć V Wynajem podnośnika samochodowego z koszem o wysięgu min. 24 m wraz z pilarzem - na 50 godzin.
Cześć VI Wynajem samochodu typu WUKO - na 20 godzin.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Termin składania ofert: 16 kwietnia 2019 roku, do godz. 12:00
5. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
5. Forma składania ofert: Pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Wynajem sprzętu
specjalistycznego"
Otwarcie ofert:. Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2019 roku, o godz. 12;10 7. Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek, pok. nr 4.
Termin składania:2019-04-16
Miejsce i termin realizacji:3. Planowany termin realizacji zamówienia: na wszystkie części od dnia podpisania umowy do 10
grudnia 2019 roku
Wymagania:8. Kryterium wyboru oferty: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium
najniższej ceny, tj wartość brutto dla każdej części zamówienia oddzielnie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.
2) Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego ogłoszenia.
10. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:
1) Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez udziału podwykonawców.
2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wszystkie lub tylko na wybrane części zamówienia.
3) Zamawiający wybiera oferenta oddzielnie dla każdej z sześciu części zamówienia.
4) Podstawą udokumentowania udzjelenia zamówienia na dostawy jest umowa, zawarta pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta w danej części zamówienia została wybrana za
najkorzystniej szą.
5) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
6) Jeżeli dotyczy należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie dostawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.
7) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, to decyzję o jej wyborze podejmuje
Kierownik. W tym przypadku można dodatkowo przeprowadzić negocjacje z oferentem, który
złożył ofertę.
8) Przed podpisaniem umowy Dostawca przedłoży Zamawiającemu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
b) aktualne zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzający, ze dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed terminem podpisania umowy,
c) aktualne zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez właściwego ZUS lub KRUS
potwierdzający, ze dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem podpisania umowy,
d) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzenia działalności na sumę nie mniejszą niż 20.000,00 PLN.
9) Zamawiający na każdym etapie postępowania może je unieważnić.
10) Wybór oferty nastąpi na podstawie § 7 regulaminu dot. zasad dokonywania zakupu dostaw,
usług i robót budowlanych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Turku o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonego
zarządzeniem Nr 7/2015 Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku z dnia 10 grudnia
2015
Kontakt:11) Informacje szczegółowe na temat zamówienia: w siedzibie ZDP w Turku, ul. Kolska Szosa
64, 62-700 Turek, tel. 63 2223110
Kod CPV:45-52-00-00-8, 45-50-00-00-2, 60-18-10-00-0
Numer dokumentu:ZDP.253.1/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: