Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Wynajem wraz z obsługą eventowego sprzętu do realizacji dla potrzeb obsługi imprezy sportowej
Organizator:Stadion Śląski Sp. z o.o. w Katowicach
Adres: ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 32 479 70 00
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
1. W związku z zamiarem zawarcia umowy na ,,Wynajem wraz z obsługą eventowego sprzętu do realizacji dla
potrzeb obsługi imprezy sportowej WR 2021 i DMĘ 2021". Zapraszamy do składania ofert. Zakres został
określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Oferty należy przesłać na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie.
Stadion Śląski Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 10,41-500 Chorzów (brama nr 8 do dnia 26.04.2021r. do godz. 13.00.
Oferta powinna być opisana: ,,Oferta do Zapytania ofertowego - Znak sprawy 28/04/2021" Wynajem wraz z
obsługą eventowego sprzętu do realizacji dla potrzeb obsługi imprezy sportowej WR 2021 i DMĘ 2021" -
NIE OTWIERAĆ PRZED 26.04.2021r. godz. 13:00.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Termin składania:2021-04-26
Wymagania:5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy,
uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa na podstawie dokumentu potwierdzającego to
uprawnienie dołączonego do oferty.
6. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie oznaczonej nazwą i adresem
Zapraszającego i Wykonawcy.
7. Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej, nienaruszonej kopercie/ opakowaniu. W przypadku
złożenia oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej opakowanie kurierskie musi być również opisane
w powyższy sposób. Oferty w ramach niniejszego postępowania składane są w formie papierowej.
8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane
i złączone w sposób trwały zabezpieczone przed samoistnym zdekompletowaniem oraz na każdej stronie
podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią (firmową i imienną)
Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty Wykonawcy muszą być własnoręczne parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od terminu przewidzianego na złożenie ofert.
12. Zamawiający informuje, iż kryterium oceny ofert to 100% cena.
14. Proponuje się, aby Wykonawcy na wniosku kierowanym do Zapraszającego zawierającym prośbę
o wyjaśnienia umieścili adres e - mail, na który Zapraszający może kierować odpowiedzi.
15. W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania Zapraszający proponuje Wykonawcom bieżące śledzenie
strony internetowej www.bio.stadionslaski.pl
16. W toku weryfikacji i oceny ofert Zapraszający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych
ofert.
17. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki:
a) rachunkowe.
b) pisarskie,
c) inne nie powodujące istotnej zmiany treści oferty
18. Zapraszający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
19. Zapraszający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z zaproszonymi Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w ramach niniejszego postępowania. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu
negocjacji. Zapraszający może przeprowadzić je ze wszystkimi lub wybranymi Wykonawcami. Do negocjacji
zaprasza się wyłącznie Wykonawców, których oferty spełniają wymagania wynikające z Zaproszenia oraz nie
podlegają odrzuceniu z innych przyczyn.
Kontakt:13. Wszelkie pytania dotyczące zapisów niniejszego Zapytania ofertowego proponuje się kierować na adres
e - mail: zampubli@stadionslaski.pl
Numer dokumentu:28/04/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: