Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25788959 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-08
Przedmiot ogłoszenia:Wynajem żurawi samojezdnych wraz z obsługą podczas remontu wymienników na instalacji 100 i 900 na terenie
Organizator:LOTOS Serwis Sp. z o.o
Adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
NIP:PL5832818943
Strona www:https://lotos.logintrade.net
Opis:LS/058/23/OS Wynajem żurawi samojezdnych wraz z obsługą podczas remontu wymienników na instalacji 100 i 900 na terenie zakładów rafineryjnych w Gdańsku.
Treść zapytania:
Gdańsk, dnia 08.09.2023r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR LS/058/23/OS
Szanowni Państwo,
Firma LOTOS Serwis Sp. z o.o. (zwana dalej ,,Zamawiającym") zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta dotyczącym:
,,Wynajem żurawi samojezdnych wraz z obsługą podczas remontu wymienników na instalacji 100 i 900 na terenie zakładów rafineryjnych w Gdańsku"
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem żurawi samojezdnych wraz z obsługą podczas remontu wymienników na instalacji 100 i 900 na terenie zakładów rafineryjnych w Gdańsku.
UWAGA:
Wykaz sprzętu, który LOTOS Serwis ma zamiar zakontraktować:
a) Wymienniki INS 100:
? Żuraw hydrauliczny klasy 200 ton - sztuk 1
? Żuraw hydrauliczny klasy 80 - 120 ton - sztuk 1
b) Wymienniki INS 900:
? Żuraw hydrauliczny klasy 120 - 130 ton - sztuk 2
? Żuraw hydrauliczny klasy 80 ton - sztuk 1
UWAGA: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - na każdą Instalację osobno. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty częściowo.
Ofertę proszę oprzeć na następujących założeniach:
Dzień roboczy trwa 24 h/dobę.W pierwszym dniu remontu nastąpi przerwa w pracy żurawi od godz. 20:00 do godz. 07:00 następnego dnia (w tym czasie żurawie nie będą wykorzystane). W tym czasie będzie odbywało się mycie płaszczy na instalacji. Żurawie należy zabezpieczyć przez zabrudzeniem.
Pozostałe dni remontu czas pracy żurawi - 24h/dobę .
Całość prac na instalacji będzie realizowane w terminie :
a) Remont wymienników INS 100:
? 4 dni po 24h/dobę
b) Remont wymienników INS 900:
? 6 dni po 24h/dobę
Rozpoczęcie remontu instalacji 100 i 900 odbędzie się w tym samym terminie.
2. Zamawiający zapewni:
Miejsce postoju żurawi.
3. Wykonawca zapewni:
? Sprawny sprzęt gotowy do pracy.
? Przeszkoloną kadrę do obsługi żurawi - uprawienia UDT do obsługi żurawia
? W przypadku awarii sprzętu zapewni nowy sprzęt do realizacji zadania w ciągu 6h.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Cena za kompleksowe (ryczałt) wykonanie zadania objętego zapytaniem ofertowym - wymienniki INS 100 - cena ma uwzględniać pracę 2 sztuk żurawi wraz z obsługą w łącznym wymiarze 96h - przewidywane przerwy pracy żurawi: a) pierwszy dzień remontu od godz.20:00 do godz. 07:00 drugiego dnia (przestój na mycie aparatów), b) ostatni dzień remontu od godz. 20:00 do godz. 07:00 ( wykonywanie prób po montażu) - pozostałe dni remontu obsługa żurawi - 24h/dobę, - cena powinna także zawierać koszty mobilizacji/demobilizacji, dostawy balastów. [PLN] 1 komplet -
2. Cena za kompleksowe (ryczałt) wykonanie zadania objętego zapytaniem ofertowym - wymienniki INS 900 - cena ma uwzględniać pracę 3 sztuk żurawi wraz z obsługą w łącznym wymiarze 144h, - przewidywane przerwy pracy żurawi: a) pierwszy dzień remontu od godz.20:00 do godz. 07:00 drugiego dnia (przestój na mycie aparatów), b) ostatni dzień remontu od godz. 20:00 do godz. 07:00 ( wykonywanie prób po montażu) - pozostałe dnie remontu obsługa żurawi - 24h/dobę, - cena powinna zawierać także koszty mobilizacji/demobilizacji, dostawy balastów. [PLN] 1 komplet -
3. Cena za 1 rbg wynajęcia 1 sztuki żurawia hydraulicznego klasy 80-120 ton wraz z obsługą [PLN/rbg] 1 szt. -
4. Cena za 1 rbg wynajęcia 1 sztuki żurawia hydraulicznego klasy 120-130 ton wraz z obsługą [PLN/rbg] 1 szt. -
5. Cena za 1 rbg wynajęcia 1 sztuki żurawia hydraulicznego klasy 200 ton wraz z obsługą [PLN/rbg] 1 szt. -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LS/058/23/OS Wynajem żurawi samojezdnych wraz z obsługą podczas remontu wymienników na instalacji 100 i 900 na terenie zakładów rafineryjnych w Gdańsku."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Miejsce i termin składania ofert: Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
13- 09- 2023 13: 17
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
15- 09- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
13- 09- 2023 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1524989,4a483b1d3018fd5804c2c41cf5a3600a.html
Termin składania:2023-09-15
Uwagi:2. Kryteria oceny oferty:
? Cena
? Doświadczenie
3. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że:
a) Wykonawca powinien wyznaczyć swojego przedstawiciela do formalnych kontaktów z Zamawiającym;
b) nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem Oferty;
c) nadesłane Oferty nie będą zwracane Oferentom;
d) zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Dostawy/Robót/Prac danego zakresu;
e) zastrzega sobie prawo prowadzenia korespondencji z Oferentami drogą mailową lub faksem na adres wskazany przez Oferenta;
f) zastrzega sobie prawo do odwołania Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny, w każdym czasie;
g) zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu wyboru kontrahenta bez wyboru którejkolwiek z Ofert;
h) zastrzega sobie prawo, że po złożeniu Ofert nastąpi ich ocena według kryteriów określonych przez Zamawiającego oraz wybranie Oferenta lub Oferentów, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje;
i) wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia Oferty;
j) zastrzega sobie prawo, aż do upływu terminu składania Ofert, wprowadzenia zmian w Zapytaniu Ofertowym, o którym zobowiązani jesteśmy zawiadomić wszystkich Oferentów;
k) ocena Ofert dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Prace Komisji przebiegać będą według zasad określonych w Procedurze SRW 72.04.00.00 ,,Zasady wyboru kontrahenta..." dostępnej w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135;
l) przed złożeniem Oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami postępowania przy robotach wykonywanych na terenie zakładów rafineryjnych w Gdańsku zawartymi w ,,Informatorze o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A." - Informator jest dostępny w Biurze Realizacji Projektów LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135;
m) Oferent ma obowiązek zapoznania się z klauzulami, które znajdują się na stronie internetowejwww.lotosserwis.pl w zakładce: ,,do pobrania";
n) Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu Art. 3.1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21),w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prowadzonych robót objętych procesem wyboru kontrahenta (za wyjątkiem złomu, który pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zgromadzenia i przewiezienia go do Magazynu Złomu na terenie LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdańsku);
4. Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi:
a) Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego odpowiedzi udziela Komisja wyboru kontrahenta wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.
b) Wszystkie pytania dodatkowe należy zgłaszać do dnia 13.09.2023 r. do godz. 10:00.
c) Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim Oferentom po upływie terminu zadawania pytań.
d) Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie będą rozpatrywane.
5. Opis sposobu uczestniczenia w postępowaniu i złożenia oferty:
a) Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
b) Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o złożenie Oferty na Platformie Zakupowej LOGINTRADE do dnia 15.09.2023r. do godz. 10:00.
c) Oferta powinna być:
? sporządzona w języku polskim,
? podpisana przez osobę/y uprawnione do występowania w imieniu Oferenta,
? złożona tylko na Platformie Zakupowej z podziałem na ofertę handlową i merytoryczną.
Prosimy o prawidłowe złożenie oferty i umieszczenie formularza ofertowego - część handlowa (Załącznik
nr 1) w części handlowej, natomiast pozostałe dokumenty w części merytorycznej. Instrukcja dla Oferenta
znajduje się w Załączniku nr 5.
6. Ochrona danych osobowych:
a) Na potrzeby realizacji niniejszego postępowania Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, Ofercie oraz innych osób w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszego Zapytania Ofertowego.
b) Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.
c) Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
d) Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej ,,RODO"), przekazanych LOTOS Serwis sp. z o.o. na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest LOTOS Serwis sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718Gdańsk.
e) Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez e-mail: odo@lotosserwis.pl lub pisemnie na adres LOTOS Serwis Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem ,,Ochrona danych".
f) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
g) Podstawą prawną przetwarzania przez LOTOS Serwis sp. z o.o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
? podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
? wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
? prawnie uzasadniony interes LOTOS Serwis sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO związany z realizacją postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
h) Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Serwis sp. z o.o. w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Serwis sp. z o.o.. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
i) Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
j) Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzaniaorazprawowniesieniasprzeciwuwprzypadkukiedyLOTOSSerwissp.z o.o. przetwarzania dane w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 7 lit. c niniejszego paragrafu.
k) Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Klauzule sankcyjne:
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją
na Ukrainę, w szczególności:
a) Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
b) Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.) oraz
c) Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.),
Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowegwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).
8. Standardy CSR
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentem- ,,Kodeks postępowania dla dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN" (opublikowanym na stronie internetowej:https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/przetargi-i-dostawy/dostawy/kodeks-postepowania-dla-dostawcow) oraz zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania we współpracy z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapoznania swoich podwykonawców z ww. dokumentem.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Numer dokumentu:Z41/444628,LS/058/23/OS
Źródło: Internet i własne
2023-09-13 14:54
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.