Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Wyposażenie budynku
Organizator:Gmina Topólka
Adres: Topólka 22, 87-875 Topólka
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 54 286-90-35, 54 286-90-11 tel. 54 286-99-10
E-mail:
Opis:3.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce -zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej", dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - w ramach polityki terytorialnej, Konkurs Nr: RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16,
Miejsce i termin składania ofert: .Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 05.07.2018r do godziny 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka pok. Nr 4 (sekretariat). 2.Oferta otrzymana po terminie podanym powyżej będzie odesłana zleceniodawcy nie otwarta. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Termin składania:2018-07-05
Wymagania:Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) z dopiskiem "Wyposażenie budynku Przedszkola w Topólce dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce -zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej" -
część.............." , w siedzibie Urzędu Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka w sekretariacie
w pokoju nr 4.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze od godz. 7.15-15.15 są: ow sprawach proceduralnych Milena Głowacka, przetargi@topolka.pl tel. 54 286- 90-11 ow sprawach merytorycznych Małgorzata Suplicka, promocja@topolka.pl, tel. 54 286-99-10
Numer dokumentu:AG.271.14.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: