Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2021-02-15
Przedmiot ogłoszenia:Wyposażenie Centrum Logistyczno - Produkcyjnego i Usługowego
Organizator:Techwind Jan Rutkowski
Adres: Dąbrowa 6, 80-297 Banino
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 602 212 758
E-mail:
Strona www:https://www.techwind.pl/page/59/Przetargi.html
Opis:Wyposażenie Centrum Logistyczno ? Produkcyjnego i Usługowego w celu utworzenia Laboratorium ? Centrum Badawczo ? Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych (urządzeń transportu bliskiego ? windy). (numer projektu POIR.02.01.00-00-0051/19-00)

nr SIWZ: "Wyposażenie/Hala/Techwind/2021/3"

Opis przedmiotu:
- Wózki widłowe 424150000 ? 8;
- Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe 42410000 ? 3;
- Generatory 31120000-3.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego następujących urządzeń:

1. Podajnik wysokiego składowania - parametry:

1. Udźwig do 1 500 kg;
2. Wysokość podnoszenia do 4 metrów;
3. Napęd elektryczny;
4. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.

2. Podajnik wysokiego składowania - parametry:

1. Udźwig do 1 500 kg;
2. Wysokość podnoszenia do 5 metrów;
3. Napęd elektryczny;
4. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.

3. Wózek widłowy magazynowy - parametry:

1. Udźwig do 2 ton;
2. Wysokość podnoszenia do 4 metrów;
3. Silnik LPG;
4. Przeznaczony do pracy na hali;
5. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.

4. Wózek widłowy magazynowy - parametry:

1. Udźwig do 2 ton;
2. Wysokość podnoszenia do 5 metrów;
3. Silnik LPG;
4. Przeznaczony do pracy na hali;
5. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.

5. Wózek ręczny podnośnikowy - parametry:

1. Udźwig do 1 tony;
2. Wysokość podnoszenia do 2,1 metrów;
3. Długość wideł 1 150mm;
4. Szerokość wideł 500mm;
5. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.

6. Wózek elektryczny widłowy - parametry:

1. Udźwig do 1 tony;
2. Wysokość podnoszenia do 5 metrów;
3. Napęd elektryczny;
4. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.

7.Pomost roboczy, praca na wysokości - parametry:

1. Nośność - 1 tona;
2. Wymiary 800 x 1 200 x 1 800 mm;
3. Instrukcja w języku polskim.

8. Wózek ręczny paletowy (montażowy) - parametry:

1. Udźwig do 2,5 tony;
2. Rozmiar: 1 100mm x 500m;
3. Instrukcja w języku polskim.

9. Wózek ręczny platformowy - parametry:

1. Udźwig do 2 ton;
2. Rozmiar: 800mm x 500m;
3. Instrukcja w języku polskim.

10. Wciągnik łańcuchowy - parametry:

1. Udźwig Q= 2000kg;
2. Wysokość podnoszenia do 3 metrów;
3. Napęd z silnika elektrycznego;
4. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.

11. Wciągnik linowy - parametry:

1. Udźwig do 300kg;
2. Długość liny do 30m;
3. Napęd z silnika elektrycznego;
4. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.

12. Generator prądu - parametry:

1. Napięcie 230/400V;
2. Moc 4kW;
3. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim
Miejsce i termin składania ofert: 7.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 oraz Rozdziale 6 należy przesłać w terminie do dnia 19.02.2021r. do godz.:10.00 na adres przetarg2021@techwind.pl. W temacie korespondencji należy umieścić następujące oznaczenia:
a) Nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail Oferenta;
b) Wyszczególnienie pozycji OPZ którego dotyczy Oferta;
c) Nie otwierać przed dniem 19.02.2021 r. do godz.10.00.
Otwarcie ofert:7.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Techwind Jan Rutkowski Dąbrowa 6 80-297 Banino. W otwarciu ofert uczestniczy jedynie komisja wyznaczona przez Techwind Jan Rutkowski. Informacja z części jawnej otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie www.techwind.pl;
Termin składania:2021-02-19
Miejsce i termin realizacji:ul. Dąbrowa 6, 80-297 Banino, woj, Pomorskie.

Termin zakończenia wraz z odbiorem eksploatacyjnym u Zamawiającego :
nie później niż 30.04.2021 r
Wadium:nie wymagane
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
4.1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wymagane.
4.1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum składanej oferty.
4.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej popartej 3 referencjami z ostatnich 5 lat (dotyczące składanych ofert).
4.2 Oferent może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub zasobów finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.3 Zamawiający jednocześnie informuje, iż ?stosowna sytuacja?, o której mowa w pkt 4.2. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4.3.1 Oferent, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.3.2 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Oferenci mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te spełnią warunek 4.1.3.
4.3.3 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Oferentowi zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Oferenta, przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
4.4 Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
4.5 W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.1 musi spełniać co najmniej jeden Oferent samodzielnie lub wszyscy Oferenci łącznie.
4.6 Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.
Kontakt:Jan Rutkowski
Kod CPV:424150000-8, 42410000-3, 31120000-3
Numer dokumentu:Znak postępowania: Wyposażenie/Hala/Techwind 2021/3
Źródło: Internet i własne
2021-02-09 09:22
Aktualizacja ogłoszenia

Na podstawie nowo pozyskanych materiałów ogłoszenie zostało zaktualizowane.