Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-15
Przedmiot ogłoszenia:WYPOSAŻENIE HALI PRODUKCYJNEJ - Wózki widłowe, urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe, sprężarki, regały, generatory gazu
Organizator:Techwind Jan Rutkowski
Adres: Dąbrowa 6, 80-297 Banino
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:602 212758
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/30428
Opis:PRZETARG NA WYPOSAŻENIE HALI PRODUKCYJNEJ - Wózki widłowe, urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe, sprężarki, regały, generatory gazu

Część 1
WYPOSAŻENIE HALI PRODUKCYJNEJ - Wózki widłowe, urządzenia po

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
PRZETARG NA WYPOSAŻENIE HALI PRODUKCYJNEJ - Wózki widłowe, urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe, sprężarki, regały, generatory gazu.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego następujących urządzeń:
1. Wózek widłowy do obsługi dłużyc - parametry:
1. Udźwig do 2 000 kg;
2. Wysokość podnoszenia do 5 metrów;
3. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
2. Wózek widłowy spalinowy z osprzętem - parametry:
1. Udźwig do 1 000 kg;
2. Wysokość podnoszenia do 4 metrów;
3. Przeznaczony do pracy na zewnątrz hali;
4. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
3. Podnośnik Minifor 300 kg - parametry:
1. Nośność - 300 kg;
2. Długość liny 40 m;
3. Zasilanie 230V;
4. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
4. Podnośnik Minifor 500 kg - parametry:
1. Nośność - 500 kg;
2. Długość liny 40 m;
3. Zasilanie 230V;
4. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
5. Regał automatyczny do anomalii (materiały drobne) - parametry:
1. Wysokość do 8 m, szerokość od 3,5 m, głębokość - do 4,1 m;
2. Magazynowanie zespołów, podzespołów, części;
3. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
6. Regał windowy - parametry:
1. Wysokość do 8 m, szerokość - 3,5 m, głębokość - 2 m;
2. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
7. Regały paletowe - parametry:
1. Wysokość do 4 m, głębokość - 3,5 m;
2. Nośność półki do 1 000 kg;
3. Instrukcja w języku polskim.
8. Sprężarka - parametry:
1. Sprężarka śrubowa o mocy do 11 kW;
2. Ciśnienie 10 barów;
3. Wydajność min 0,5 m3/min;
4. Przeznaczona do zasilania maszyn;
5. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
9. Wytwornica azotu - parametry:
1. Wydajność do 1 000m3 /h;
2. Zbiornik do 100 litrów;
3. Ciśnienie poboru do 30 barów;
4. Czystość azotu do 99%;
5. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
Okres gwarancji
min. 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-19
Termin składania:2021-02-19
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
kartuski
Gmina
Żukowo
Miejscowość
Banino
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0051/19 - Wyposażenie Centrum Logistyczno - Produkcyjnego i Usługowego w celu utworzenia Laboratorium - Centrum Badawczo - Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych (urządzeń transportu bliskiego - windy).
Warunki zmiany umowy
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Oferentów, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której była udostępniona SIWZ.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
4.1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wymagane.
4.1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum składanej oferty.
4.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej popartej 3 referencjami z ostatnich 5 lat (dotyczące składanych ofert).
4.2 Oferent może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 4.1 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub zasobów finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.3 Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 4.2. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4.3.1 Oferent, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.3.2 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Oferenci mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te spełnią warunek 4.1.3.
4.3.3 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Oferentowi zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Oferenta, przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4.4 Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
4.5 W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.1 musi spełniać co najmniej jeden Oferent samodzielnie lub wszyscy Oferenci łącznie.
4.6 Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-04
Data ostatniej zmiany
2021-02-04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Opis
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %)
1. Cena: 80%
2. Okres gwarancji i bezpłatnych przeglądów: 10%
3. Czas naprawy: 10%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Do drugiego etapu postępowania przetargowego zostaną zaproszeni Oferenci spełniający wymogi zawarte w niniejszej SIWZ i zakwalifikowani przez Komisję Przetargową. Zaproszeni Oferenci będą podczas indywidulanych negocjacji określali ostateczną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jan Rutkowski
tel.: 602 212758
e-mail: przetarg2021@techwind.pl
Kod CPV:39141100-3, 42123000-7, 42410000-3, 42415000-8, 42980000-9
Numer dokumentu:2021-14869-30428
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2021-02-09 09:22
Aktualizacja ogłoszenia

Na podstawie nowo pozyskanych materiałów ogłoszenie zostało zaktualizowane.