Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Wyposażenie pracowni przedmiotowych
Organizator:Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
Adres: Rynek 2, 57-256 Bardo
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. ząbkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:748171478
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Wyposażenie pracowni przedmiotowych w ramach projektu ,,Szkoła marzeń w Bardzie"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla szkoły objętej projektem pn. ,,Szkoła marzeń w Bardzie", tj. ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na zadania:
? Zadanie nr 1 Wyposażenie pracowni matematycznej
? Zadanie nr 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej
2. Przedmiot zamówienia stanowią przedmioty fabrycznie nowe i pochodzące z legalnej dystrybucji nieuszkodzone, bez żadnych wad ukrytych. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi posiadać wszelkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyposażenia do pracowni przedmiotowych o parametrach technicznych równoważnych do wymienionych. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych niż przedstawiony w zestawieniu.
4. Towar musi być dostarczony w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
5. Wszystkie instrukcje i dodatkowe informacje dotyczące sposobu używania przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w tabeli w zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów odnośnie wymiarów oraz liczby elementów pomocy dydaktycznych w poszczególnych zestawach w zakresie do +/- 5%.
Cel zamówienia
Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla szkoły objętej projektem pn. ,,Szkoła marzeń w Bardzie", tj. ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla szkoły objętej projektem pn. ,,Szkoła marzeń w Bardzie", tj. ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 24-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta musi być złożona do dnia 24 września 2019r. do godziny 11.00, w formie dokumentu papierowego, w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (na parterze), 57-256, Rynek 2, 57-256 Bardo, w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na zadanie pn: Wyposażenie do pracowni przedmiotowych w ramach projektu ,,Szkoła marzeń w Bardzie", z dopiskiem NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.09.2019 r. do GODZ. 11.30

3. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym montaż stojaka na mapy. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, wszystkie podatki łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT (jeśli dotyczy). Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.
5. Przygotowanie oferty - oferent składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
6. Ocenie podlegają oferty złożone na formularzu ofertowym oraz spełniające wymogi opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całe zadanie (nie dopuszcza się składania kilku ofert, alternatywnych propozycji asortymentu).
Otwarcie ofert:2. Otwarcie nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo w pokoju nr 13 w dniu 24.09.2019r. o godzinie 11.30.
Termin składania:2019-09-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: ząbkowicki Miejscowość: Bardo
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia maksymalnie do dnia 15 listopada 2019r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena - 100%
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA BARDO
Adres
rynek Rynek 2
57-256 Bardo
dolnośląskie , ząbkowicki
Numer telefonu
748171056
NIP
8871635237
Tytuł projektu
Szkoła marzeń w Bardzie
Numer projektu
RPDS.10.02.01-02-0048/18-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe - wyposażenie pracowni
Zał. 4 Klauzula informacyjna RODO
Zał. 3 Stojak na mapy_wizualizacja
Zał. 2 Wzór umowy - wyposażenie do pracowni
Zał. 1 Formularz oferty_wyposażenie pracowni

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Norbert Kochanek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
748171478
Kod CPV:39162100-6, 39162000-5
Numer dokumentu:1205518
Źródło: Internet i własne
Załączniki: