Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23386451 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-10
Przedmiot ogłoszenia:Wyposażenie techniczne i wspomagające
Organizator:P.W. ,,GALKOR" Sp. z o.o
Adres: Aleje Wolności 1A, 86-010 Koronowo
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski
Państwo: Polska
NIP:PL5542506632
Telefon / fax:+48 662 268 252
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113481
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Wyposażenie techniczne i wspomagające - proces obróbki mechanicznej cz. 2 Myjka ciśnieniowa w ramach projektu: Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem innowacyjnego sposobu obróbki galwanicznej, w szczególności cynkowania wyrobów stalowych, oczyszczania ścieków z odzyskiem metali, zwłaszcza cynku i zamkniętego systemu odzysku wody technologicznej
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-04-0007/21 - Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem innowacyjnego sposobu obróbki galwanicznej, w szczególności cynkowania wyrobów stalowych, oczyszczania ścieków z odzyskiem metali, zwłaszcza cynku i zamknię

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Wyposażenie techniczne i wspomagające

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie techniczne i wspomagające - proces obróbki mechanicznej cz.2 Myjka ciśnieniowa, które będzie wykorzystywane do wspomagania procesów produkcyjnych w zakresie obróbki mechanicznej.
Parametry techniczne - Wyposażenie techniczne i wspomagające - proces obróbki mechanicznej cz.2 Myjka ciśnieniowa
1. Urządzenie powinno charakteryzować się natężeniem min. 3/400/50 (Ph/V/Hz).
2. Proponowane urządzenie powinno posiadać wydajność tłoczenia min. 300 do 800 l/h.
3. Ciśnienie robocze urządzenia powinno wynosić min. 30 do 180 bar.
4. Temperatura podawanej wody powinna wynosić min. 80 - 155°C.
5. Moc przyłącza urządzenia min. 6 kW.
6. Zużycie oleju opałowego max. 4 kg/h.
7. Urządzenie wyposażone w kabel zasilający.
8. Urządzenie wyposażone w zbiornik paliwa.
9. Serwis w okresie gwarancyjnym.
10. Transport na miejsce instalacji: Ul. Aleje Wolności 1A, 86-010 Koronowo.
11. Certyfikat CE
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-24
Miejsce i termin składania ofert
Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:
P.W. ,,GALKOR" SP. Z O.O., Ul. Aleje Wolności 1A, 86-010 Koronowo lub mailowo na adres:
a.kazimierska@galkor.pl
w terminie do: 24.06.2022.
Termin składania:2022-06-24
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
bydgoski
Gmina
Koronowo
Miejscowość
Koronowo
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-07-01
Koniec realizacji
2022-09-09
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Przewidywany termin dostawy: 10 tygodni od daty podpisania umowy
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
10. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, określonego w umowie zawartej z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny a także pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia lub wprowadzenia zmian w umowie na etapie jej podpisywania i w podpisanej umowie, w tym w szczególności przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia, z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, a także wprowadzenia zmian w umowie z następujących powodów:
a) zmiana uwarunkowań prawno-administracyjnych;
b) zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub zmian w innych Wytycznych, obowiązujących dla zawartej umowy i wymagających zmiany umowy zawartej z Wykonawcą;
c) zmiana w interpretacjach Wytycznych;
d) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności zmiany albo wprowadzenie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
e) zmiana wynikająca z rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień umowy, a zmiana postanowień umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień umowy przez obie jej strony;
f) zmiana związana z koniecznością likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
g) zmiana okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w umowie nie prowadzi do zmiany charakteru umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu;
h) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie;
i) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac w ramach projektu;
j) otrzymania decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucji Organizującej Konkurs/Instytucji Pośredniczącej - zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
k) zmiana w rozliczeniu umowy ustalonym przez strony;
l) zmiana rozwiązań technologicznych;
m) siły wyższej, przy czym za działanie o charakterze siły wyższej uznaje się również skutki spowodowane przez pandemię COVID'19;
n) niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami umowy.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie może być także ewentualna zgoda Banku Gospodarstwa Krajowego - Instytucji Organizującej Konkurs/Instytucji Pośredniczącej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
a) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) dopuszczone do udziału w postępowaniu zostaną tylko te oferty, które w formularzu ofertowym spełnią wymagania zapytania ofertowego, a także są: kompletne i prawidłowo wypełnione.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
3. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt IV.2 zapytania.
4. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
5. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.
6. Do formularza ofertowego należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanego urządzenia
z uwzględnieniem wymaganych w niniejszym zapytaniu parametrów technicznych.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym
w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Informacja na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Pozostałe informacje:
1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:
Anna Kazimierska tel.: +48/ 662 268 252, e-mail: a.kazimierska@galkor.pl
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości szczegółów oferty pozostałym Oferentom. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. W przypadku braku wymaganego zgodnie z treścią zapytania ofertowego załącznika lub innych informacji (danych), Zamawiający dopuszcza możliwość jego uzupełnienia przez Oferenta w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia ofert.
4. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
5. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji parametrów technicznych oferty poprzez wezwanie Oferenta do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień (np. opisów, rysunków technicznych lub zdjęć) dotyczących zastosowanych rozwiązań. Termin złożenia wyjaśnień wynosi 2 dni robocze od dnia wysłania zapytania do Oferenta. Nieudzielenie odpowiedzi przez Oferenta w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, w tym głównie ceny, terminu realizacji, terminów płatności itp.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
9. W przypadku wskazania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy czy użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy lub świadectwa pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
10. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, określonego w umowie zawartej z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny a także pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
12. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-10
Data ostatniej zmiany
2022-06-10 15:47:08

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty netto 100 pkt
Ocena na podstawie formularza ofertowego
cena oferowana minimalna netto
C = ---------------------------------------------- x 100pkt
cena badanej oferty netto
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Kazimierska
tel.: +48 662 268 252
e-mail: a.kazimierska@galkor.pl
Kod CPV:42000000-6
Numer dokumentu:2022-31339-113481
Źródło: Internet i własne
Załączniki: