Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Wytworzenie materiałów promocyjnych
Organizator:"MAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres: Bystrzycka 24, 15-161 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
NIP:PL9661976470
Telefon / fax:606 882 694
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123163
Opis:Wytworzenie materiałów promocyjnych (sesja zdjęciowa, film promocyjny, katalogi produktowe).
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.02.00-20-0077/21 - Internacjonalizacja przedsiębiorstwa MAT Sp. z o.o. Sp. k. na rynku włoskim.

Część 1
wytworzenie materiałów promocyjnych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Wytworzenie materiałów promocyjnych:
1. Sesje zdjęciowe:
- Przygotowanie i wykonanie sesji produktowej/katalogowej na modelce, efektem której będzie pokazanie 27 produktów w 2 ujęciach: przód, tył. Łącznie: 54 zdjęć wysokiej jakości.
Zdjęcia powinny zostać wykonane na modelce na białym lub jasnoszarym tle, zgodnie z referencją dotychczasowych zdjęć marki, dostępnych na stronie www marki, w szczególności: zdjęcia pokazujące dokładnie produkt z przodu, z tyłu.
- zdjęcia reklamowe/wizerunkowe z obróbką graficzną - min 15 sztuk
Za zdjęcia reklamowe/wizerunkowe przyjmuje się fotografie pokazujące produkty na modelce w sposób oddający filozofię marki, wykonane w aranżowanych lokacjach, dobranych pod kątem kolorystyki, stylu, spójności z dotychczasowymi kampaniami marki, możliwości budowania planów zdjęciowych.
Wycena powinna obejmować przygotowanie produktów (upinanie, układanie bielizny itd), równe oświetlenie produktu oraz postprodukcję (korekta kształtu, dopasowanie koloru etc) i przekazanie praw autorskich
- gaża modelki wraz z dojazdem i zakwaterowaniem:
o modelka najlepiej ciemnowłosa,
o rozmiar biustu C 70, figi 36,
o cechy szczególne: wysportowane szczupłe ciało, długie nogi, długie włosy, uroda klasyczna,
o modelka z doświadczeniem w sesjach bielizny damskiej - (biustonosz plus figi)
- fryzjer i make up
- catering w trakcie sesji
- aranżacja sesji zdjęciowej w studio i wynajem pomieszczenia/apartamentu/ogrodu do sesji wizerunkowej (reklamowej)
2. Wykonanie filmu komercyjnego promocyjnego z montażem i muzyką ok. 40sekund
- Nagranie materiału w luksusowym apartamencie, w plenerze ogród/oranżeria itp.
- Wybór scenerii filmu kojarzącej się z luksusem podkreślającej prestiż naszych produktów
Cechy scenerii: wybór estetycznych wnętrz. Nagranie filmu ma wyeksponować piękno i zmysłowość bielizny
Film z oryginalnym scenariuszem w celu zaprezentowania różnorodności produktów
o Długość filmu ok. 40 sekund
o Nagrywanie modelki ubranej w bieliznę firmy
o Umieszczenie na filmie logotypów unijnych zgodnie z wytycznymi
o Zapisanie filmu w formacie umożliwiającym umieszczenie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych oraz umożliwiającym odtworzenie go na każdym urządzeniu stacjonarnym i mobilnym bez posiadania specjalnego oprogramowania
FOTOGRAFIE I FILM
- przeniesienie praw autorskich oraz praw do wizerunku modelki bądź udzielenie licencji wyłącznej z możliwością udzielania sublicencji osobom trzecim (kontrahentom oraz ich kontrahentom) - pole eksploatacji fotografii i filmu - internet bezterminowo, fotografie (bilboardy, banery, standy, elementy drukowane, prasa itp.) - od momentu publikacji dwa lata
3. Projekt i wydruk katalogów:
- katalog projekt i druk katalogu:
- Format: 14x14 cm
- Objętość: środek 60 str. + okładka 4 str.
- Kolory: 4+4
- Papier: środek kreda błysk 130g + okładka kreda błysk 250g
- Wykończenie: szycie zeszytowe/klejone
- Uszlachetnienie: okładka folia błysk 1/0
- Nakład - 3500szt
Projekt i wydruk katalogów z nadzorem agencji nad drukiem ( druk po zatwierdzeniu proofów zdjęć)
Przeniesienie praw autorskich oraz praw do wizerunku modelki bądź udzielenie licencji wyłącznej z możliwością udzielania sublicencji osobom trzecim (kontrahentom oraz ich kontrahentom) -pole eksploatacji fotografii i filmu - internet bezterminowo, fotografie (bilboardy, banery, standy, elementy drukowane, prasa itp.) od momentu publikacji dwa lata.
Na potrzeby wytworzenia w/w materiałów promocyjnych należy zatrudnić 1 modelkę, która będzie pozowała do wszystkich zdjęć i filmu.
Wszystkie materiały/ produkty/ usługi wykonane w ramach niniejszego zapytania ofertowego winny być oznakowane zgodnie z wymaganiami konkursu, z którego dofinansowany jest projekt (tj. zgodnie z ,,Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji").
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-30
Termin składania:2022-08-30
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-10-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
wytworzenie materiałów promocyjnych
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej z Wykonawcą w następujących przypadkach i zakresie:
- zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT,
- konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy spowodowanego:
wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy,
- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 lat
Portfolio
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:
?uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
?posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
?pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
?pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.
1. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie wykonywaniu komercyjnej sesji bielizny ( biustonosze plus figi) oraz realizacji krótkich filmów promocyjnych oraz zaprojektowaniu i druku katalogów
2. Dostawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeśli termin wykonywania działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali:
- 2 sesje produktowo/katalogowe komercyjne bielizny dla min. 2 różnych firm (nie nocna bielizna - koszulki szlafroki, homewear - ale komplety biustonosz i figi) - sesja (modelka w bieliźnie na białym tle - ujęcia przodu i tyłu) 2 przykładowe zdjęcia z każdej sesji wykazanej w załączniku nr 3 należy ująć w portfolio
- 2 sesje reklamowo/wizerunkowe komercyjne bielizny dla min. różnych 2 firm (nie nocna bielizna, szlafroki, pidżamy, ale typowo komplety biustonosze i figi) - sesja (we wnętrzach, aranżowane studio, ogród, na zewnątrz lub tym podobne) 2 przykładowe zdjęcia z każdej sesji wykazanej w załączniku nr 3 należy ująć w portfolio
- 2 filmów reklamowych, modelki w bieliźnie, usługi wykonania filmów należy wykazać w załączniku nr 3
- 2 projekty i druk katalogów, usługi wykonania katalogów należy wykazać w załączniku nr 3
Wykazy należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Brak załącznika w postaci portfolio fotografów będzie stanowić podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-22
Data ostatniej zmiany
2022-08-22 14:33:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto łączna Liczona wg wzoru: Cof = (Cmin/ Cof bad) * 100 pkt
gdzie:
Cof bad - cena ofertowa netto badanej oferty,
Cmin - najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Kontakt:Osoby do kontaktu
Dorota Zacharkiewicz
tel.: 606 882 694
e-mail: dorota@mat.bialystok.pl
Kod CPV:22462000-6
Numer dokumentu:2022-2107-123163, 3/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: