Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14735916 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Wytworzenie skafoldu z allogenicznej skóry ludzkiej
Organizator:Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 022 57 20 411.
E-mail:
Opis:II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji Zadania nr 1 ,,Wytworzenie skafoldu z allogenicznej skóry ludzkiej" realizowanego z ramach projektu NCBR128 ,,Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego"
Zamawiana usługa obejmuje następujący zakres zadań:
- opracowanie metodyki do wytwarzania skafoldów,
- badanie toksyczności skafoldów,
Zamawiający w ramach postępowania planuje zatrudnić jedną osobę.
Miejsce i termin składania ofert: X. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 23 STYCZNIA 2018 r.
2) Oferty można składać:
a) w wersji papierowej na adres:
Biuro Projektów ul. Żwirki i Wigury 61 Piętro II pokój 224 02-091 Warszawa
Prosimy o oznaczenie oferty na kopercie: APP_228_NCBR128_2018
b) Pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf na adres
anna.brzosko-golebiewska@wum.edu.pl
Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: APP_228_NCBR128_2018
3) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
- zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZAMIANA."
Termin składania:2018-01-23
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Zamawiający oczekuje wykonania całości usługi w terminie od momentu podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r.
2) Zamawiający szacuje, że dla wykonania zadania wymagane jest zaangażowanie w wymiarze maksymalnie 16 godzin miesięcznie dla jednej osoby.
Wymagania:IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA SPEŁANIANIA
1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się jedynie Wykonawca, który spełnia łącznie warunki:
- Wykształcenie wyższe,
- Doświadczenie laboratoryjne,
- Doświadczenie w hodowli komórek min. 5 lat,
- Praktyczne doświadczenie w metodach toksykologicznych in vitro.
V. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Waga procentowa Waga punktowa
1. Cena (Kc) 100 100
2) Sposób kalkulacji kryteriów:
Kc = (cena(TM) n / cenabid*(TM)) x 100 pkt (maks. 100 pkt)
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (Kc).
4) Jeżeli nie wystąpi możliwość dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty otrzymały tożsamą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.
VII. MIEJSCE DOSTAWY USŁUGI
Klinika Dermatologii i Immunodermatologii Ul. Koszykowa 82a 02-008 Warszawa
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert APP_228 _NCBR128_2018 ogłoszony w ramach projektu NCBR128 ,,Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego".
2) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
4) Oferta powinna być przygotowana w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia.
5) Oferta powinna być podpisana.
6) Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: APP_228_NCBR128_2018
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1) Oferta musi zawierać potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt IV: życiorys zawodowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
2) Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty / załączników potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu po zakończeniu postępowania.
1) Informacje o terminie i sposobie realizacji zadań: ściśle według wskazań Kierownika Projektu, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1) Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia, zobowiązany jest na podstawie kalkulacji szczegółowej, podać cenę za godzinę pracy oraz łączną cenę ofertową brutto.
2) Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4) Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
XII. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA
1) Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktową, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zaproszeniu.
2} O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3} Informacje, o których mowa w pkt 1-2, Zamawiający zamieści na stronie www.wum.edu.pl
XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
2) Informacje o sposobie płatności: na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy zlecenia oraz przedkładanych rachunków zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez Kierownika Projektu wskazujących liczbę godzin wykonania zlecenia wraz z potwierdzeniem tej liczby przez Kierownika Projektu.
3) Wzór umowy zlecenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień załączonego wzoru umowy zlecenia, w szczególności w zakresie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia oraz warunków wypłacania wynagrodzenia w związku z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2016r., poz. 1265 z późn. zm.).
XIV, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2) Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478).
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
4) Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
Kontakt:Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Anna Brzósko-Gołębiewska - Biuro Projektów
Numer dokumentu:APP_228_NCBR128_2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: